GMH/ÍNDICE A-Z

47

1280, agosto, 29. Vilamaior-Mondoñedo.
María Pérez, viúva de Pedro Martín, véndelle a don Pedro Martín, mestrescola da Catedral mindoniense, a metade da herdade e souto que estaba sobre o río Sixto, en 1.750 soldos afonsinos brancos.
A, perg. de 151 x 225 mm. Letra semigótica.

Conozuda cousa seia a todos per esta carta que eu Maria Perez muler que fuy de Pedro Martin dicto de Casal de Madre / en senbra con meus filos conuen a saber Domingo Perez Johaan Perez et Pedro Perez a uos don Pedro Martin maestreescolla enna yglesia / de Mendonnedo vendemos a meadade daquella herdade et souto que iaz sobrelo rio Sisto u esteuo a azea sauo ende desta meadade / un oytauo ode qual souto he a outra meadade da yglesia de Mendonnedo o qual souto nos Maria Perez et o deuandito meu marido conpramos / de Johan Caregia et de sua muler Maria Fernandez o qual souto se departe pelo rego que uen de Guntaris da una parte et pela / aaguieyra da otra parte et ende como se departe pelo deuandito rego como uen a dereyoto et departese pelo herdamento Dabeloy et ende / como se departe pelo coto da Aguieyra. Et aynda uos vendemos outra uoz doutras castineyras que auemos cum Johan Martinez / et cum uoz de Marina Rodriguez as quaes conpramos dos deuanditos Johan Caregia et de sua muler con esta outra conprara co /deuandito souto por carta que uos ende damos. Et recebemos de uos por prezo mill et setecentos et cinquenta soldos dalfonsiis blancos feytos no tenpo da guerra os de quaes nos somos ben pagados et por reuorazon dous mor. Et outorgamos por nos / et por todas nosas boas a fazaruolo de paz que o aiades et o pussuades sempre em paz en iur derdade uos et aquelles que ueerem en / uosa uoz. Et quen contra esta nossa uendizon ueer a demandar quer nos quer outro da nossa parte quer da estraya seia maldito / ou maldita et peyte aa uoz do rey c mor. da boa moeda et carta seia sempre firme et ualiosa en sua reuor. Feyta a carta / en Villamaior tres dias por andar do mes dagosto Era de mill et ccc et xviii annos reynante rey don Alfonso bispo / en Mendonedo don Munino. Testemoyas que foron presentes: Pedro Perez dito de Ribadeu Garcia Guilelmez et Ferna Perez /dito da Cruna cooygos de Mendonedo Johan Perez et Pedro Capello razoeyros Miguel Affonso Gomez Garcia / et Johan Peláez da Regeira clerigos de coro Pedro Martinez dito Feo et Johan Fernandez ferreyro.

Eu Fernan Dominguez publico notario iurado dado do bispo en Villamayor presente fuy et de mandado das partes / esta carta por minna mao propia escriui et en ella puge meu sinal (Signo, no que se le: Fernandus Dominici notarius).

(Reverso):
M. x nº 31. B n. 19. Carta [...7] de Sisto et Aguieyra.