GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da Terra de Rianxo e Postmarcos

119
1457

xxviijº (34R)

-119-

Este dito día e mes e ano4 e lugar, pareçeu o dito Vasco Chico e presentou por / mj, dito notario, hũa carta de Pero Lopes de Segouja, juís, a Jon Ares de Figeyroa, / morador ẽno Araño, e a Pero Torrado d'Asados, apreçiadores dos bees que / quedarõ de Tareyia Ares, moller de Vasco Chico, que perteesçen a Pedro e a Rrodrigo4, / menores, seus fillos, da dita Tareyia Ares e Vasco Chico, e lles rrequireu / que a conprisẽ e fesesẽ o dito juramẽto ẽna dita carta cõtiúdo e feyto, a/preçeasẽ os bẽes mobles que ficarã da dita Tareyia Ares, os que perteesçíã / á parte dos ditos menores; os quaes obedeçerõ a dita carta e que estauã / prestes de a conprir; e feserõ logo juramẽto en forma de dereyto / sóbrela crus4 e palabras dos santos euãgeos, et çétera; os quaes / diserõ como4 o dito Vasco Chico lles mostrara tódoslos bees mobles (e) / que383 forõ e ficarõ da dita Tareyia Ares, sobre juramẽto que lle / fesera, así porcos, cabras e obellas, boys e carros e arados e / arcas e mesas e tallos e rroupas de lana e de ljno e de / cama e bestyr e diñeyros e prata e joyas e tódoslos outros bees / e eixuar que ficou da dita Tareyia Ares, a saluo os bees rraýses e as / bacas e tódaslas outras cousas, diserõ que apreçiarã a parte que vijña / aos ditos menores cada cousa por sy por menudo, e que acharã / que chegarã o apreçiamẽto dos ditos bees, a saluo as ditas bacas / e herdades, a mjll pares de brãcas, a pas e a saluo de alcauala / e pagas todas debdas; e que esto desíã e decrarauã para / o juramento que feyto avíã, que nõ mõtara máis a parte dos bẽes / mobles dos ditos menores e que feserã o dito apreçiamento a todo / seu poder e a bõa fe, sen mao4 engano4, verdadeyramẽte; / e logo o dito Basco Chico diso que llo dese por testimoyo, encorporada a dita / carta, en forma signado, por quanto384 de parte dos ditos bees quedarõ / así apreçiados ẽnos ditos J M pares de brãcas ẽno dito seu padre. / Testigos: Ferrnando de Catoyra e Rrodrigo4 Doso, clérigo, meu parẽte, e / Andreu Peres de Rriãjo.

XV brancas.

 

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
383. Antes está riscado rraýses.
384. Despois está riscado os
.