GMH/ÍNDICE A-Z

1023
1429, abril, 13. Lugo
O cˇengo Afonso RodrÝguez compromÚtese a pagar 40 marabedÝs anuais polo seu casal de Xißn para un aniversario despois de recibir do Cabido a cantidade de 3.000 marabedÝs.
MADRID, AHN, Cˇd. 416 B, fs. 159 v.- 160 r.
   

En o nome de Deus amen. Ano do nasšemento de noso senor Jhesu Christo de mill et quatrošentos et viinte et nove anos, trese dias de abril. En presenša de min notario et testemoyas a iuso escriptas seendo ajuntados en cabidoo por campaa tangida, segundo he de uso et de custume, en o sobrado do tesouro da iglesia de Lugo, don Martin Vidal, dean et vicario da dita iglesia et obispado de Lugo, et don Afonso Lopes, chantre, et don Roy Lopes, aršediano de Neyra, et don Lopo Afonso, aršediano de Dešon, et don Fernando Afonso, juys, Joan Garšia, thesoreyro, Pedro Lopes, Lopo Ferrnandes, Fernando Peres, Nuno Gonšalves, Juan Dias, Afonso da Bayla, personas et canonigos da dita iglesia, et logo as ditas personas et canonigos [comeron] et mandaron a os ditos Roy Lopes et Lopo Afonso, aršedianos, que rešebesen tres mill maravedis de moeda vella para o dito cabidoo que o dito Juan Dias, canonigo, queria dar a o dito cabidoo para que buscasen bees ou pensson alguna para faser et ordenar hun aniversarios cada ano en a dita iglesia por los ditos bees por la alma de Rodrigo Ares, chantre que foy de Santiago et canonigo da dita iglesia, et sua do dito Juan Dias et aquelles a que era tiudos, et concordar con o dito Juan Dias sobre lo dito aniversario et faser sobrelo contrato, ou contratos, con o dito Juan Dias, et con quaesquer outras personas os que fosen mester, et para que podesen obligar a o dito cabidoo para que šelebrasen et disesen cada ano para senpre o dito aniversario, para o qual todo lles deron et outorgaron todo seu comprido poder. Testemoyas os sobreditos capitulantes.
Et depoys desto este dito dia et ano sobreditos en as casas de morada de Lopo Ferrnandes, coengo da dita iglesia iglesia (sic), estando y presentes os ditos Roy Lopes et Lopo Afonso, aršedianos, da huna parte, et o dito Juan Dias, da outra, en presenša de min notario et testemoyas a iuso escriptas logo o dito Juan Dias deu et pagou realmente os ditos tres mill maravedis de moneda vella a os ditos aršedianos para que o dito cabidoo lle fesesen en cada hun ano para senpre jamays o dito aniversarios en a dita iglesia con una prošisson en esta maneyra conven a saber en dia das onse mill virgines et huna prošisson a entrada da missa [...] et hun responso a a sayda da vespera do dito dia ante ho crošifixo que esta en a dita iglesia a o portal prinšipal sobre huna pedra de sepultura que ante o dito crušifixo foy lanšado con armas do dito Rodrigo Ares, chantre, que en outro dia das onse mill virgines diga o dito cabidoo huna missa de requien cantada en o altar mayor con hun responso a sayda / dela en o dito lugar. Et os ditos \aršedianos/ en nome do dito cabidoo asy rešeberon os ditos maravedis et outorgaron en nome do dito cabidoo o dito aniversario et prošisson et missa et responso, segundo et en a maneyra que tal he, et obligaron para senpre o dito cabidoo a ello que šelebrasen cada ano et fesesen o dito aniversario segundo dito he. Testemoyas a iuso escriptas.

Et logo en ese meesmo lugar et ora et dia sobredito ante as ditas testemoyas iuso escriptas Afonso Rodrigues da Porta Minaa, coengo da dita iglesia, fillo de Roy Peres da Porta Minaa, mercador, que ende presente estava, diso a os ditos aršedianos que dandolle elles os ditos tres mill maravedis que el que asignaria et porria por jur de erdade para o dito cabidoo et aniversarios por lo seu casal de Giam et erdades dos Bregoos, que seu padre comprar dos Bregoos et de Gomes Moreyra, cada hun ano quorenta maravedis vellos et de longos para o dito aniversario et prošisson et missa et responsos sobreditos, et os ditos aršedianos en nome do dito cabidoo diseron que lles plasia fazendolles el o dito casal et erdades et penson de pas para senpre, et que consintisem en ello o dito seu padre et seus yrmaos do dito Afonso Rodrigues. Et logo o dito Afonso Rodrigues con outorgamento do dito seu padre, Roy Peres, que presente estava et outorgante a o que sobredito he, diso que lle plazia et rešebeu logo da mao dos ditos aršedianos os ditos tres mill maravedis da dita moeda, os quaes le logo foron pagos realmente en coroas dĺouro et reaes de prata en presenša de min notario et testemoyas de iuso escriptas. Et logo o dito Afonso Rodrigues con outorgamento do dito seu padre, que se a ello obligou, diso que poyna et puso logo et asignava et asignou et deu a o dito cabidoo por jur de erdade por llo dito casal de Giam et erdades compradas sobreditas que o dito Roy Peres et sua muller, Eynes Afonso, compraron dos ditos Bregoos et do dito Gomes Moreyra, os ditos quorenta maravedis vellos longos, et de šenso et pensson perpetua para senpre asignada por lo dito casal et erdades, o qual casal et erdades son sub signo de Santiago de Samasas, et foy de Gonšalvo Yanes ăarrellas, et comprouho o dito Roy Peres et sua muller a os frayres et convento do Mosteyro de San Franšisco da šiudade de Lugo, a que o dito Gonšalvo Yanes mandara. Et logo o dito Roy Peres, que presente estava, consinteu et outorgou en o dito šenso et penson et donašon sobredita posta et asignada en o dito casal et erdades, et deu auctoridae a o dito seu fillo para todo o que dito he, et que o dito casal et erdades brabas et mansas et arvores et chantados et jures et perteenšas, a montes et a fontes, per hu quer que vaan con as ditas compras et segundo agora labra Juan de Magdanella por lo dito Roy Peres, et por lo dito seu fillo, fosen para senpre obligados a o dito cabidoo en cada hun ano por los ditos quarenta maravedis longos do dito šenso et penson. Et o dito Afonso Rodrigues et Roy Peres asi o outorgaron, segundo dito he, et demays obligouse o dito Roy Peres por sy et por seus bees, espešialmente obligou a metade das suas casas en que el agora mora en rua Minaa, de trager consentemiento do que dito he dos outros seus fillos dĺoje este dia ata dia de Santa Maria de setembre primeyra que ben para que consintan a dita penson por lo dito casal et erdades, et non no fazendo asy que a dita casa et demays todos seus bees del para con o dito casal fiquen asy obligados a o dito cabidoo por la dita penson para senpre jamays. Et outrosy outorgaron mays o dito Afonso Rodrigues et o dito Afonso Rodrigues (sic)  et o dito Roy Peres que šesando por dous anos o dito Afonso Rodrigues, ou seus erdeyros, ou sua voz, de pagar o dito šenso que por eso meesmo sen outra sentenša o dito casal con todos seus bees et erdades et as compras et boos paramentos se tornen a o dito cabidoo et seian seus por jur de erdade. Et eso meesmo que o dito Afonso Rodrigues, nen outro seu erdeyro, nen sušessor, non possan vender, nen yalar, nen supinorar, nen trocar o dito casal et erdades, nen parte del nen delas se non a o dito cabidoo, nen leyxarlo salvo en huna persona solla, el nen seus erdeyros subsšesive para senpre, et que pague o dito šenso para senpre, et que se non posa partir nen devidir o dito casal et erdades del, et se ende o contrario for achado en algun tempo que o dito casal et erdades por eso meesmo feyto se tornen et sejan do dito cabidoo. Et demays contesšendo pleito ou contenda sobre lo dito casal et erdades, ou parte del, ou sobre las ditas compras, que o dito Afonso Rodrigues ou aquelles que sušederen en seu lugar sejan tiudos de seguir en pleito por suas custas et non o dito cabidoo, et de pagar cada ano o dito šensso et penson dos ditos quorenta maravedis longos para o dito aniversario. Et os ditos Afonso Rodrigues et seus sušesores et o dito Roy Peres, seu padre, por sy et por seus sušesores asy o outorgaron todo o que dito he. Et demays que o dito Afonso Rodrigues et seus sušessores paguen a o dito cabidoo os ditos quorenta maravedis longos en cada hun ano en dia das onse mill virgines. Et asy o dito Afonso Rodrigues et seus sušesores que se non podesen chamar nen causar posison nen [...] nen contra a dita iglesia en o que dito he. Et logo o dito Afonso Rodrigues et o dito Roy Peres por esta presente carta deron et outorgaron a o dito cabidoo a posison do dito šenso et penson dos ditos casal et erdades que a [...] se for nešessario quando et cada que quiseren con justiša ou sen ella para mellor teer et complir et gardar todo o que dito he obligaron a sy et a todos seus bees, et de seus sušesores, para pagar o dito šensso et penson de cada ano o dito Afonso Rodrigues et as personas que sušederen despoys del en o dito casal et erdades. Et os ditos aršedianos, en nome do dito cabidoo, asy o rešeberon a dita obligašon, posison et šensso et penson sobredita, et de esto en como pasou as ditas partes mandaron faser dous contratos a os ditos aršedianos da dita iglesia os mays šertos que se podesen faser et notar en dereyto.

Que foy feyto et outorgado en a šiudade de Lugo ano, dia, mes sobreditos.

Testemoyas que foron presentes os ditos Ruy Lopes et Lopo Afonso, aršedianos; Lopo Ferrnandes, Nuno Gonšalves, Juan Dias, canonigos; Afonso Lopes da Ferraria, Afonso Dias [do Freyxo, Vaasco] Rodrigues, notario; Lopo Dias de Castroverde; Gonšalvo Peres, capellam, et outros.

Et eu Pedro Fernandes de Silvarrey, notario publico da šiudade de Lugo por lo senor Obispo dese lugar, a esto que dito he con as ditas testemoyas presente foy et este instromento fis escripvir et en el puge meu signal en testemoyo de verdade que tal he. Non enpeesca en o primeyro regon deste contrauto do dis me, et eso meesmo en o primeyro rengon desta folla onde dis aršedianos (signo).

Pedro Fernandes, notario.

Materias

r˙a; aceptaciˇn; alcume; altar; aniversario; aniversario; arcediago; avinza; cabido; campß; capelßn; casas; caseiro; catedral; catedral; censo; chantre; convento; coroa; crego; cruz; deßn; dignidades; doazˇn; escudo; esposa; esposo; familia; festa; fillo; frade; fundaciˇn; horas; irmßn; labrego; Libro do Cabido; marabedÝ; mesa capitular; misa; mosteiro; muller; nai; notario; orde dos Irmßns menores; ouro; pagamento; pai; pedra; poder; porta; posesiˇn; prata; procesiˇn; proceso; procuraciˇn; real; responso; sepultura; tesoureiro; tesouro; venda; vÚsperas; vigairo; xuÝz; cˇengo

Persoas

Afonso DÝaz de Freixo; Afonso Lˇpez da FerrarÝa; Afonso Lˇpez, chantre de Lugo; Afonso RodrÝguez da Baila, cˇengo de Lugo; Afonso RodrÝguez de Porta Mi˝ß, cˇengo de Lugo; Fernando Afonso, xuÝz de Lugo; Fernando PÚrez, cˇengo de Lugo; Gˇmez de Moreira; Gonzalo Eßns Zarrelas; Gonzalo PÚrez, capelßn; InÚs Afonso; Lopo Afonso, arcediago de Dozˇn; Lopo DÝaz de Castroverde; Lopo Fernßndez, cˇengo de Lugo; Nuno Gonzßlez, cˇengo de Lugo; Pedro Fernßndez de Silvarrei, notario; Pedro Lˇpez, cˇengo de Lugo; Roi Ares, chantre de Santiago de Compostela e cˇengo de Lugo; Roi Lˇpez de Aguiar, arcediago de Neira; Roi PÚrez de Porta Mi˝ß, mercador; Vasco RodrÝguez, notario; Xoßn de Madanela, labrego; Xoßn DÝaz de Cordido, cˇengo de Lugo; Xoßn GarcÝa de Melgosa, tesoureiro de Lugo; Marti˝o Vidal, deßn de Lugo e vigairo bispal

Outros

Lugo, cabido; San Francisco de Lugo, convento; Santiago de Compostela, cabido; Lugo, bispado

Lugares

Bregoos, erdades dos; Castroverde; Dozˇn; Freyxo; Giam; Magdallena; Neira, antiga xurisdiciˇn e arcediagado; Saamasas, Santiago; Santiago de Compostela