GMH/ÍNDICE A-Z

1379
1490. Lugo
O chantre lucense afóralles a Pedro do Outeiro e a dúas voces a leira de Salgueiro e un celeiro, por renda anual da cuarta parte do labrado e outras obrigacións.

MADRID, AHN, Carp. 1333 E/4, perg. orix., cortesá, 270 x 210 mm. 

Sepan quantos esta carta de aforamiento vieren como yo Alvaro Garcia, chantre en la yglesia de Lugo et prestamero de la meytad sen cura del benefiçio de San Jullao do Canpo syto en el deanadego da dita iglesia de Lugo, vendo et entendendo que meu probeyto et da dita iglesia, conosco et outorgo et aforo a vos Pedro do Outeyro, morador que sodes en a dita feligresia de San Jullao do Canpo, por vida de vos et de outras duas vozes et personas despoys [de vos, huna qual vos] nomear en vida ou a tenpo de voso pasamento, et non sendo nomeadas que seja voz aquel ou aquela que de dereito erdar os outros bosos bens, et si aquel non nomear que seja voz el que herdare os outros seus bens; et a o tenpo de voso finamento et del que asy fuere vosa voz que el que quedare por voz que se vena [presentar ante nos como he persona] [...] trinta dias, su pena de perder este dito foro. Conben a saber lo que vos asi aforo a leyra de Salgueyro, que he da dita iglesia, que vos agora trajedes, et a leyra que traje Pedro de Monte aforada da dita iglesia et da outra parte topa en o prado de Pedrouçoaas. A qual dita leyra vos asy aforo por dimitiçion que dela fezo[...] en minas maaos, et vos la asi aforo por tal pleyto et condiçion que dedes et paguedes dela, en cada un ano, a min et a meus suçesores a quarta [do] que labrardes et Deus en ela der, et se y labrardes o sementardes nabos que non posades mays en ela sementar de sementadura de duas tegas sementes [...] do que renda a outra parte, et daredes de dereytura por razon dos ditos nabos, quando los asi sementardes, quatro maravedis vellos [...] pagaredes o dezemo a Deus. Item mays vos aforo con esto que dito he un çeleyro, que vos agora tendes et posedes, que esta a par da dita iglesia cabo da porta de [...], segund et en a maneyra que a vos agora teedes, et vos lo aforo por lo dito tenpo et vozes por tal condiçion que o reparedes ben de pedra et [...] de tal maneira que se non perga nen desfaleça por mingua de boo paramiento, et daredes de foro, en cada un ano, por dia de San Martino do mes de nobenbre, a min et a meus suçesores et do al que ajades todo o sobredito da mina parte libre et quito de todo outro tributo et cargo alguno, et labraredes et repararedes ben a dita [...], como dito he, en tal maneira que se non pergan por mingua de boo labor et reparo. Et otrosy he posto condiçion que nen vos, nen vozes non podades vender, aforar nin deytar [...] a dita herdade et çeleyro a otra persona alguna, su pena de perderdes et descaerdes deste dito foro. Et acabadas las ditas vozes que a dita herdade et çeleyro fiquen desenbargadas a a dita iglesia, labradas et reparadas et con as benfeytorias.

Et eu, o dito Pedro do Outeyro, por min et por minas vozes, asi o reçebo et obligo meus bens, mobles et rayzes, avidos et por aver, de labrar et reparar ben a dita herdade et çeleyro et teer et conplir as ditas condiçions et pagar os ditos [...].

Et eu o dito Alvaro Garcia, chantre, prestamero asi vos outorgo o dito aforamento, como dito he, et obrigo os bens da dita iglesia de vos defender et anparar con el a dereito, et otorguo esta carta de foro en a maneira susodita firmada de meu nome et signada del notario ynfrascripto.

Que foy feyta et outorgada en a çibdade de Lugo, [...] dias del mes de janeyro, do ano do nasçemento de noso senor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et nobenta anos.

Presentes a ello por testigos: Pedro de San [...], clerigos de la diocesis de Lugo; et Pedro das Fisileyras, vezino et morador en a dita feligrisia de San Julao, et otros.

Yo Johan Vello, clerigo de San Payo de Alvan de la diocesis de Orense por la abtoridad apostolica notario apostolico, que a la dicha dimitiçion et aforamiento et a lo que en esta carta se contiene en uno con los dichos testigos presente fuy, vy et oy, por mi mano lo escripvi et aqui puje mi nonbre et sygno acustumbrados en testimonio de verdade que tal he rogado et requerido. Et valla onde dize en cada un ano, et onde dise duas teegas et se mays sementar, et carta que asy ha de desir.