GMH/ÍNDICE A-Z

490
1396, agosto, 18
foro e poder

García Díaz de Espinosa, procurador do bispo, con poder deste que se inclúe (dado en Sevilla o 18 de marzo), afóralle a perpetuidade a Roi González, morador en Prado, freguesía de Santa María de Sobrado, unha casa nese lugar, previamente revertida por deterioracións, por renda de 4 mrs.

ACOu, Bispo, 109

Sabbeam quantos esta carta viren que eu Garçia Diaz d’Espinosa criado e procurador do onrrado padre e señor dom Pedro por la graça de deus e da santa igleia de Roma obispo d’Ourense por poder que aio do dito señor obispo para faser esto que se adeante sege por huna sua carta do dito señor obispo de poder e procuraçon, da qual carta o tenor dela he este que se sege:

Sepam quantos esta carta viren commo nos dom Pedro por la graça de dios e dela santa iglesia de Roma obispo de Orense, chanceller mayor dela reyna de Castilla, por faser bien e merçede a vos Garçia Diaz d’Espinosa nuestro criado fazemos vos nuestro algoasil e merino e outrosy nuestro corregedor por nos e em nuestro grado e dela dicha nuestra çibdat de Orense e de todolos nuestros lugares e cotos e de cada uno dellos que nos avemos em todo el dicho nuestro obispado et çibdade de Orense et para que podades correger, meryndar e correjades e merindedes e fagades em todos e em cada unos dellos nuestros vasallos moradores e pobradores en la dicha nuestra çibdat e lugares nuestros e cotos e obispado de Orense agora e em todos tienpos justiçia çivil e criminal e todas e quales quier cosas e cada una dellas que alos dichos offiçios e a cada uno dellos perteneçem e perteneçer deven em qual quier maneira e para lo sobre dicho e cada uno dello mejor e mas conpridamente faser e conprir tan grande e tan conprido poder commo nos avemos et aver devemos e podemos tal e tam grande e tan conprido vos lo damos e outorgamos e mandamos a todolos vasalos e moradores e pobradores dela dicha nuestra çibdad e lugares nuestros e cotos del dicho nuestro obispado de Orense et a cada unos dellos que vos obedescan e cunplam em todo e por todo vuestro mandado non ponendo a ello nin a parte dello escusa de maliçia em contrario alguno asy commo deven conprir e conpririan el nuestro mismo. Otrossy mandamos a todos e a cada unos dellos que vos recudam e fagan recudir con todolos derechos e trebutos que som acostrunbrados de dar et que deven de recudir alos alguaziles e merynos e corregedores que por tienpo e tienpos fasta aqui foron enla dicha nuestra çibdat e lugares nuestros cotos del dicho nuestro obispado de Orense su penna dela nuestra merçed e de seys mill mor. a cada uno por quien fincare delo asy faser e conprir commo dicho es para la nuestra camara. Otrosy damos vos todo nuestro poder conprido segun que mejor de derecho podemos e devemos para que por nos et em nuestro nonbre e garda podades requerir e afrontar e requerades e afrontedes al conçejo e onbres buenos nuestros vasallos viziños e moradores enla dicha nuestra çibdat de Orense et a quales quier otros nuestros vasallos de otros quales quier lugares nuestros vizinos e moradores e a cada uno dellos que vos fagan pleito e omenajen o pleitos e omenajeens quales quier que buenos e leales vasallos de derecho deven e som tenydos de fazer a su señor e que ellos e cada uno dellos fasta aqui fezeron em qual quier maneira alos nuestros anteçesor[e]s so las pennas quel derecho e fuero e ley deste regno manda, otrosy de dies mill mor. a todos e a cada uno dellos por quien fincar delo asy fazer e conprir, et para que en[e]sta rason podades fazer e fagades todas aquelas premyas e prendas e afincamientos et otrossy pongades pennas quales vos quiserdes e que nos mysmo poriamos e fariamos e fazer poderiamos si a todo e a cada uno dello presiente fuesemos, et para que podades demandar, correger, aver e cobrar e tomar las dichas pennas e calunyas e otra e otras quales quier por vos demas puestas e todas e quales quier dellas sobre dichos e cada uno dellos que en ellas vos caeren em qual quier maneira e rason. Otrosy que podades prendar et tomar pessonas qual quier o quales quier dellos sobre dichos e cada uno dellos que vos enlas dichas pennas e otras quales quier por vos puestas caeren por la dicha rason et por otra qual quier, non conprindo nin obedisçendo vuestro mandado commo les nos aqui mandamos. Otrosy vos damos todo nuestro poder conplido que podades aforar et aforedes todos e quales quier fueros e feudos e cada una dellas que perteneçem e pertenesçer deven em qual quier maneira ala nuestra messa obispal et a nos por la dicha nuestra iglesia enla guisa et maneyra que vos entendades que es serviço de dios e da nuestra iglesia et otrosy nuestro provecho et para que otrosy podades tirar e revocar et tomar em vos sy menester fuere e a nuestro servyçio cunplire todos e quales quier o qual quier fuero e fueros, feudo o rendas que vos entenderdes que non fueron nin som segun dicho es bien aforados segun derecho e custunbre della dicha nuestra iglesia e çibdat e obispado de Orense. Et prometemos de aver por firme, estavale e valedero agora e todos tienpos todas e quales quier casas e cada una dellas a todo lo sobre dicho e a cada uno dello e otros quales quier o qual quier a lo sobre dicho em qual quier maneira e por qual quier rason pertenesçentes que vos el dicho Garçia Diaz dierdes, aforardes, trautardes, lib[r]ardes, tomardes, condenardes, rasonardes e penna e pennas quales que vos levardes e prenderdes e prendardes en qual quier maneira commo dicho es asy commo sy por nos mismo fuese todo e cada uno dello fecho a(...), trautado, rasonado e condenado, tomado, librado, penna o pennas levando, prendendo, prendando et alo sobre dicho e a cada uno dello em qual quier maneira parte neçesiente fecho aun que sean de aquela natura e condiçion que demandan e requirem mas espeçial mandado su obrigaçion de todos nuestros bienes espirituales e tenporales ganados e por ganar que para ello obrigamos. Et por que todo lo sobre dicho e cada uno dello sea firme e non venga en dulta mandamos al dicho Garçia Dias dar esta nuestra carta firmada de nuestro nonbre e seellada con nuestro sello. Et por mas firmedunbre rogamos a Pero Alfonso de Leon escripvano del rey e su notario publico enla su corte e en todos sus regnos al qual rogamos que la signase de su signo. Que fue fecha enla moy noble çibdat de Sevilla, estando y el dicho señor rey, sabado xviiiº dias de março, año del naçemiento de nuestro señor Ihesu Cristo de mill e tresentos e noventa e seis años. Testigos que fueron presentes Garçia Plego e Johan Gonçalves clerigos e Vasco de Vargea e Johan d’Espinosa e Alfonso de Vejar escudeiros del dicho señor obispo. Petrus episcopus auriensis.

Et yo el dicho Alfonso de Leon escripvano e notario publico sobre dicho presente a todo lo que dicho em uno con los dichos testigos et a rogo e otorgamento del dicho señor obispo fis escripvir esta carta et fis en[e]lla este mio signo en testimonio de verdat.

Eu o dito Garçia Dias procurador sobre dito do dito señor obispo dou e outorgo a foro a vos Roy Gonçalvez morador en Prado, frigisia de Santa Maria de Sobrado, que sodes presente e a toda vossa vos para senpre huna casa que esta enno dito lugar de Prado, a qual casa foy de Joan Lourenço de Prado, a qual esta enno lugar hu chaman o Mendoo, a qual esta a par doutras casas que foron de Domingo Çesteyro que ora ten Johan Çesteyro seu fillo. Dou vos a foro a dita casa por quanto ela esta herma e caeron ia dela duas cangadegas de tella e huun grande pedaço de parede. Et eu o dito Garçia Dias por esta rason reçebi a dita casa e protestey e protesto de demandar e acusar por las maas paranças e afo[ro]vos las a vos o dito Roy Gonçalves e a todas vossas vozes para senpre por tal condiçon que a apostedes e reparedes de todalas cousas que ela ouver mester en maneira commo se non perca por mingoa de lavor e de boon reparamento, et dedes e pagedes de foro dela en cadauun anno vos e toda vossa vos ao dito señor obispo ou a seu[s] suçesores quatro mor. de dineiros brancos por dia de Sam Martiño do mes de novenbro et do al que a ajades livre e quite de todo outro enbargo con todas suas entradas e seydas. Et he posto que se vos ou vossa voz quiserdes vender ou deytar a dita casa que primeyramente frontedes con ela ao dito señor obispo ou aquel que estever en seu lugar e lle seia dada por lo justo preço. Et obrigo vos os beens da dita mesa obispal do dito señor obispo para que seiades anparado e deffeso a dereito. Et eu o dito Roy Gonçalves que soon presente por min e por toda miña voz asy reçebo de vos o dito Garçia Dias a dita casa aforada, et obrigo meus bees de a apostar e reparar et pagar os ditos quatro mor. de foro por lo dito dia. Foy posta penna que qual quer das partes que contra esto pasar que peyte çem mor. da boa moeda, et a dita penna pagada ou non esta carta valla en sua revor e seia firme. Feita a carta en Ourense, dez e oyto dias do mes de agosto, anno do nasçemento de nosso señor Ihesu Cristo de mill e tresentos e noveenta e seys annos. Testemuyas que foron presentes Gonçalvo Branco fillo de Fernando Branqo de Barbadaens e Afonso Anes andador d’Ourense e Afonso de Monforte e Françisco Anes notario.

Et eu Ares Yanes de Canedo notario publico da çibdade d’Ourense a esto que sobre dito he presente foy con as ditas tests. e esta carta escripvy e aqui meu nome e signal fiz que tal he en testemunyo verdade.

(sinal)