GMH/ÍNDICE A-Z

155
1457

-155-

Este día, o dito Ares de Treytes, jurado e pregũtado, et çétera, diso que sabía que / Sã Justo tijña en Ferreyros dous casaas, cõ súas herdades e chãtad[os]508 , / a mõtes e a fontes, e cõ súas perteẽsças e que oýra deser que estes dou[s]508 / casares soýã ser tres casa[res]508 . E que oýra [deser]508 a vedranos509 que o dito moesteyro tijña seu / propio hũu agro510, o agro do Coado que va[y]508 topar ẽno511 rrego da / vjna que ora he de Sã Justo que agora está herdade labradía e como4 / vay vía das casas que veu que entẽdía que el como4 estaua ẽno dito agro de Fer[reyros...]508 que así herda ẽno [dito]6 por[to]512. //

____________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
6. O papel está rompido.
508. Tinta borrada polo desgaste do papel.
509. A vedranos está entreliñado.
510. Agro está riscado.
511. Escribiu ẽna vjna, corrixiu o a en o e riscou vjna.
512. Queda media liña que non se le polo desgaste do papel
.