GMH/ÍNDICE A-Z

1062
1442, abril, 5. Lugo

Os mordomos de Lopo Sánchez de Ulloa no val de Gomelle afóranlles a Pedro Díaz e a dúas voces a leira de Vilasoa na freguesía de San Cristovo de Gomelle por renda anual dunha carga de centeo. O vigairo lucense dá por válido este foro o 15 de maio do 1442.

MADRID, AHN, Carp. 1333 A/12, perg. orix., galego, cortesá, 203 x 335 mm.

Sabam quantos esta carta de foro viren como nos Diego Ares de Berbetouros et Ares de Baçar, moordomos et fasedores que somos por Lopo Sanches de Ulloa en o Val de Gomeelle, outorgamos et conosçemos por esta presente carta que damos afforo et avervo a vos Pedro Dias, fillo de Afonso [...], visino que foy de Lugo, en quanto podemos et devemos con dereito por en toda vosa vida et de outras duas perssonas depus vos, huna qual vos nomeardes en vossa vida ou a tempo de vosso finamento, et outra qual nomear aquela que por vos for nomeada, et non seendo nomeadas que seian quen herdar vossos bees de dereito. Conven a saber que vos aforamos huna leyra de herdade chamada de Villasooa, que he sita et locada en o prestamo de Gomeelle, sub signo de San Christovoo de Gomeelle, a qual dita leyra de herdade vos, o dito Pedro Dias, agora tragedes et usades et posuydes, et outros labradores por vos, et avedes de dar de renda de foro a nos et a os moordomos et colledores, que foren do dito senor Lopo Sanches en o dito Val de Gomeelle, huna carrega de çenteo en cada hun ano por medida dereita do dito lugar posta en o dito lugar linpa de poo et de palla des Santa Maria de agosto ata Santa Maria de setenbro, et avedes de labrar ou faser labrar a dita leyra de herdade et manteerla en boo paramento.

Et eu, o dito Pedro Dias, que presente estou por min et por las ditas perssonas asy reçebo o dito foro et obligo min et a meus bees et a os bees das ditas perssonas de dar et pagar a dita carrega de pan en cada hun ano et manteer a dita leyra de herdade en boo paramento.

Et a finamento de vos, o dito Pedro Dias, et das ditas perssonas a dita leyra de herdade ha de ficar libre et quita et desenbargada a o Bispo de Lugo et sua iglesia, ou a aquel que por el tever a terraria de Servian.

Et eu, o dito Pedro Dias, que presente estou asy reçebo o dito foro para min et para as ditas perssonas en el contiudas. Et nos, os ditos Diego Ares et Ares de Baçar, asy boslo outorgamos en quanto podemos et devemos con dereito segundo dito he. Et porque seia çerto nos as ditas partes rogamos et mandamos a o notario iuso escripto que faça desto duas cartas de foro para cada huna de nos as ditas partes a sua anbas feitas en hun thenor.

Que foy feyta et outorgada en a çiudade de Lugo, çinquo dias do mes de abril, ano do nasçemento do noso senor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quarenta et dous anos.

Testigos que foron presentes: Arias Afonso, bacheller en decretos arçidiano de Triacastela en a iglesia de Lugo, et Pedro Gomes, clerigo do coro de Lugo, criado do dito arçidiano.

Et eu Afonso Yanes, notario publico da çiudade de Lugo por la autoridade do senor Obispo et iglesia dese lugar, [a esto que dito he] con as ditas testemoyas presente fuy et esta carta de foro escripvi por outorgamento das ditas partes et a pedimento do dito Pedro Dias, et por ende fis aqui meu nome et signo que a tal he en testemoyo de verdade.

Afonso Yanes, notario.

Ano do nasçemento de nosso senor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et quareenta et dous anos, quinse dias do mes de mayo. En a çiudade de Lugo en presença de min notario et das testemoyas iuso scriptas don Ares Afonso, bacheller en decretos, arçidiano de Triacastela en a iglesia de Lugo et vigario general en o spiritual et temporal en a dita iglesia et obispado de Lugo por lo senor don Garçia de Vaamonde, Obispo de Lugo, disso que dava et deu et enbyou sua liçençia et autoridade a este dito foro sobredito firmado do seu nome [...] feito a o dito Pedro Dias da dita leyra, como dito he, porque valuesse et fesesse fe en juyso et fora del, segundo et en a maneira que se en el contina et conten, et mandou a min notario que lle dese delo publico instromento signado, et por mayor firmedume aqui pus en el seu nome.

Feyto ut supra. Testemoyas que foron presentes: Pedro Gomes, clerigo de Çela, et Martin de Castro, morador en Lugo.

Et eu Ares Peres, clerigo et notario publico da dita çiudade de Lugo por la autoridade do senor Obispo et iglesia dese lugar, a esto que sobredito he con as ditas testemoyas presente foy, et delo este instrumento en que o dito vigario puso o dito seu nome por seu mandado o escripvi et puge en el meu nome et signo en testemoyo de verdade.

Ares Peres, clerigo, notario de Lugo.