GMH/ÍNDICE A-Z

171
1457

(4V)

-171-575

Jtem diso máis que a viña de Altabõo me dou poder ffrey / Jon Torino576, mjnjstrador de Sã Justo, que foy, que eu a dese a ho/mes4 que a laurasẽ por termjno de XX anos4 porlo quinto, e / eu por seu poder e mãdado partía así: a Lopo de / Agilleyro e Vasco de Vialo hũa leira, e a Pero Pellaes outra / leira, e a Fernã Vidal de Sãdrẽço outra leira, e a Gomes, / ffillo de Ares Yanes577, que se ffinou, outra leira, e a mj outra / leira, que agora tẽ Rroý de Mõtãoos; e assý lles par/tí todo o (o) prado para madeira para as ditas vinas, sẽ / lleuarẽ do dito prado njgúa ffroyta nẽ cortarẽ njgúo casti/neyro. E depois todos cortarõ as deuesas do dito / prado e leuarõ madeira e leña e leixarõ as vi/nas segundo agora veedes.

Jtem diso que oýra diser que / Lopo de Agilleyro em aquel tenpo leuara de dentro do dito prado578  Vº carros de leña e / que a vendera ẽno porto de Rrianjo.

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
575. Esta nota pertence a outra man.
576. Escribiu primeiro tos e despois corrixiu por riba.
577. Está abreviado Yos.
578. De dentro do dito prado está escrito ó final da nota cunha chamada
.