GMH/ÍNDICE A-Z

34
1450diciembre9

Don Rodrigo de Luna, electo confirmado y administrador perpetuo de la Iglesia y arzobispado de Santiago, cumpliendo la condiciˇn puesta por su antecesor, Don ┴lvaro de Isorna, al donar a dicha Iglesia y mesa arzobispal la fortaleza de Lobeira y las tierras de Camba y Rodeiro, concede a Suero Gˇmez de Sotomayor en prÚstamo once feligresÝas: S. Mamed de Carnota, Santiago de Arcos, S. Miguel de Valladares, Santiago de Tal, Sta. MarÝa de Esteiro, San MartÝn de Fontecada, S. Mamed de Arbores, Santa Marina de Maro˝as, S. Esteban de MedÝn, y San Lorenzo de Pastor.

B. Ś Santiago. A.H.D. Leg. 45, fol. 110-115. Pergamino, de 24 x 18 cms., contiene ocho folios, dos en blanco. Muy maltratado. Traslado hecho en 1451, con la toma de posesiˇn de las feligresÝas por Suero Gˇmez.
C. Ś Id. Leg. 45, folios 118-127. Traslado de Jßcome GarcÝa en 1589. Completamos la lectura de 1B con esta copia.

Ano do Našemento de noso Sennor Ihesu Christo de mill e quatrošento e šinquenta e hũu anos, dous dias do mes de fevereiro, en presenša de min, notario e testigos ayuso escritos, estando este dito dia ẽna casa de Maro˝as, que he ẽna frigisia de Santa Marina de Maro˝as, Afonso Gonšalves de Maronas e Vasco de Maro˝as e Gonšalvo Rodrigues e Juan Fontefria de Maro˝as e Pero de Castro e Pero Esteves e Fernan da Yglesia, moradores ẽna dita fregisia de Santa Marina de Maro˝as paresšeu ende presente Suero Gomez de Sotomayor, e por min, o dito notario, fizo leer, e eu ley por seu rogo e mandado, aos sobreditos hũa carta de titolo e meršet firmada de noso se˝or o aršobispo de Santiago, e signada do signo do bachiller Afonso Sanches de Avila, seu secretario e contador mayor. A qual era escripta en pulgameo de coiro e seelada con o seelo do dito sennor aršobispo, posto sobre šera colorada, metida en hũa caja de šera blanca, e colgado o dito seelo, con šentilla de seda clara, segun que por ela paresšia. Da qual dita carta de titolo e meršet o, thenor he este que se sigue:
Don Rodrigo de Luna, por la graša de Dios e de la santa Eglesia de Roma electo confirmado e administrador perpetuo de la santa Eglesia e aršobispado de Santiago, capellan mayor de nuestro se˝or el rey, e su notario mayor del regno de Leon e Oidor de la sua abdienšia e del su Consejo, por razon quel muy reberendo sennor don Alvaro de Isorna, aršobispo desta santa Eglesia de Santiago, nuestro antešesor, que Dios aya, por su testamento e asimesmo por un su codešillo, mando a la nuestra mesa aršobispal a sua casa forte de Lobeira e terra de Canba e Rodero, que era suya de su patrimonio con cargo e condišon que o aršobispo su sušesor, que luego fuese en pos del, de la dicha Eglesia de Santiago, del dia que fuese resšivido a šerto termino, ques ya pasado, fuese obligado a dar e diese, de fecho, en feudo e titolo a Suero Gomes de Sotomayor, fijo mayor e legitimo de Paay Gomes de Sotomayor, honse flegesias de terra de la Eglesia de Santiago, con el se˝orio e rentas dellas para que las tuviese en feudo e terraria de la dicha Eglesia y aršobispos della, por quanto el dicho se˝or le devia e era obligado de dar las dichas flegisias e ge las uvira de dar en casamiento con do˝a Leonor (fol. 110 v║), segun questo y outras cosas, mas conplidamente se conten en el dicho testamento o codešillo, fecho por el dicho aršobispo don Alvaro de Isorna, e por requerimiento que sobre ella nos fiso el dicho Suero Gomez, los quales aqui abemos por ynsertos e incorporados dichos e repiados como si de vervo a vervo aqui fuesen contenidas. E nos deseando de aver e volver un tan buen patrimonio, juridišion e fortaleza para nos e para la dicha nuestra mesa aršobispal e para nuestros subšesores con la dicha fortaleza e terra de Rodero e Canba, que asi por el dicho aršobispo nos fue mandado e veyendo ser asi honrra e probecho nuestro e de la dicha nuestra Eglesia e de nuestros sušesores, e queriendo otrosi traer a feito e cunplir la condišion y carrego con que nos fue mandado, segund de suso se contiene, e por faser bien e meršet por razon de lo susodicho, a vos, el dicho Suero Gomes, darnosvos y otorgamos que ayades e tengades, en terraria e feudo, de aqui adelante, de nos e de la dicha nuestra Eglesia e de nuestros sošesores, e en quanto fuerdes fiel y obidiente vasalo a nos e a la dita nuestra Eglesia y a nuestros sošesores e nuestra meršet e voluntad fuere, las dichas honze flegisias, que asi vos eran e fueron devidas de dote e mandadas por el dicho se˝or aršobispo don Alvaro, las quales son estas, conbiene a saber: San Mamed de Carnota, Santiago d'Arquos, San Miguel de Valladares, Santiago de Talle, Santa Maria d'Esteiro, San Martino de Fontecaada e San Mamed de Arvores, Santa Marina de Maro˝as, que vacaron por muerte de don Alfonso de Carranza, Dean que fue de la dicha nuestra Egllesia de Santiago, que las solia tener, juntamente con las flegisias de San Estevo de Medin e de San Lourenšo de Pastor e de Santiago d'Arcos, que vacaron por muerte de don Juan Rodrigues de Padin, aršidiano de Nendos, que fue en la dicha nuestra Iglesia, e se vacaron e estas vacas ultimamente por muerte de los sobredichos, que las tenian atitoladas, segundo otros las tovieron de nuestra Iglesia e fasemosvos meršet dellas para que las ayades segund dicho es, con todas las rentas de pan e terrarias e senorios e otros pechos e pedidos e servišios e derechos dellas y de cada vna dellas, que a nos e a la dicha nuestra Eglesia ende pertenesšen de aver de derecho o en otra manera qualquiera e otrosÝ con todos los padronadgos e presentaciones de las Eglesias dellas si los ende avemos, e por esta nuestra carta mandamos a los moradores e pobladores de las dichas fregesias que vos respondan e recudan e fagan recudir (fol. 111) con todo ello bien e conplidamente e non a otro alguno, e vos ayan e tengan por tal se˝or dellas de aquÝ endelante, en quanto fueredes fiel e obidiente vasallo a nos e a la dicha nuestra Eglesia e a nuestros subšesores, e en quanto nuestra meršed e voluntad fuere, segund e por la forma e manera que recudieron de nuestros antešesores e de la dicha nueva Iglesia las dichas feligresias, segund dicho es, e los unos ni los otros se fagan ende al, so pena de la nuestra meršed e de dos mill maravedis para la nuestra Camara a cada vno por quien fincare de lo ansi fazer e cunplir e desde el dia de la data desta nuestra carta de titolo e de feudo, vos damos e otorgamos para que posades resšivir e entrar la posesion de llas dichas flegisias e de cada vna dellas por vuestra autoridade propia e de quen vos quiserdes e llevar las dichas rentas e frutos dellas e a ellas pertenesšientes, segund dicho es. En testimonio de lo qual vos mandamos dar esta nuestra carta e signada del signo del bachiller Alfonso Sanches de Avila, nuestro secretario e contador mayor.
Dada en la nuestra šibdad de Santiago, veinte y nueve dias del mes de [de]sienbre10, a˝o del Nasšimiento de Nuestro Se˝or Iesu Christo de mill e quatrošientos e šinquenta e vn a˝o. Rodericus, administrador perpetuus Compostellanus.
E yo el bachiller Alfonso Sanches de Avila, notario publico por la abtoridad apostolica e su contador mayor del dicho reverendisimo se˝or administrador perpetuo, a todo lo que susodicho es e a cada cosa e parte dello fue presente e ao otorgamiento e mas cosas e esta meršet e este titolo por otro fielmente fis escripvir con mi signo e signales acostumbrados, lo signe en fee e testemonio de verdad. Alfonsus Sanchez, appostolicus notarius. E ẽnas espaldas da dita carta de titolo estavan escritos unos nonbres que dezia: registrada. A qual dita carta de titolo e meršed asi publicada e liuda, o dito Sueiro Gomes, diso que tomaba a posesion da dita flegisia de Santa Marina de Maronas, e que pedia e requeria aos sobreditos moradores ẽna dita fregisia que ouvesen dali endeante por se˝or das ditas frigisias e de cada hũa delas ẽna dita carta de titulo e meršet contiudas desen e recudisen con as dereituras e rentas que el por rason do dito sennorio da dita frigisia devia de aver e lle perteesšia, e non a outro algũu, segundo que ẽna dita (fol. 111 v║) carta de titolo e meršet e contiudo e por ela lles eran mandado. E logo, los sobreditos moradores ẽna dita frigisia diseron que eles eran prestes de conprir a dita carta de titolo e meršet feyta polo dito se˝or aršobispo e de aver dali endeante por se˝or ao dito Sueiro Gomes das ditas frigisias e de cada hũa delas, e que prometian e prometiron de lle dar e recudir con todas las rentas e dereituras que lle perteesšen e el devese de aver por rason do dito sennorio ou a quen seu poder para elo ouvese, e non a outro alguno. E logo o dito Sueiro Gomes, diso que de como fazia e feso leer aos ditos moradores da dita frigisia a dita carta de titolo e meršed a el feyta por lo dito sennor aršobispo e por vertude dela, tomava a dita posision da dita frigisia segundo dito he, que pedia a min, o dito notario, que asi llo dese escripto en publica forma e signado con meu signo, en maneira que fesese fe para sua guarda. Testigos que a todo esto foron presentes, Juan de Linares, clerigo de Santa Marina de Maronas e Garšia de Caamano e Juan d'Oseira e Vaasco dĺAcosta e Aras de Leis, escudeiros do dito Sueiro Gomes, e Ruy das Espigas, morador ẽna frigisia de San Mamede d'Alvores e Gomez Gallardo, morador en Valeiro e outros, e que el por vertude da dita carta de titolo, que tomaba o jur e posison da dita frigisia e de todas las outras ẽna dita carta contiudas, segundo mellor podia e devia con dereito.
E depois desto, ẽno lugar de Barbeira, que he ẽna frigisia de Sant Martino de Fontecaada, a tres dias do dito mes de fevereiro do dito anno de mill e quatrošentos e šinquoeenta e hũu amo, en presenšia de min, o dito notario e testigos ajuso escriptos, o dito Sueiro Gomes, feso leer a min, o dito notario a dita carta de titolo e meršet do dito sennor aršobispo de que arriva se faz menšion a Gavia Martis e Roy de Barbeira e a Gonšalvo Pereira e Fernan Pereira e Garšia d'Arcugo e Rui de Chapa e Juan de Soneira e Garšia Diaz e Juan de Mašeeira e Garcia Moscoso e Juan Garšia e Fernan Peres e Fernan de Mašeeira, moradores ẽna dita frigisia de San Martinno de Fontecaada, que presente estavan, a qual dita carta asi liuda, o dito Sueiro Gomes, diso aos sobreditos moradores ẽna dita frigisia, que o dito sennor aršobispo lle fisera meršet e titolo da dita frigisia e de outras certas frigisias ẽna dita carta de titolo e meršet contiudas, segund que en ela era contiudo. Por ende diso que lles pedia e requeria, que de aqui endeante o ouvesen por sennor da dita frigisia (fol. 112 r) e lle recudiesen con as rentas e dereituras que lle pertenesšian por razon do sennorio da dita frigisia a el ou a quen seu poder ouvese e non a outro algũu, e que el, en vertude da dita carta de titolo e meršet, tomava, e tomou, posison da dita frigisia de San Martino de Fontecaada e das rentas e dereituras ao sennorio dela perteesšentes, que qualquera maneira de como mostrava e fazia leer a dita carta aos moradores da dita frigisia e a noteficava e fazia e fizo o dito resšebemento da dita frigisia, diso que pedia, e pedeu, a min, o dito notario, que llo dese asi todo escripto en publica forma e signado con meu signo en maneira que fesese fe para sua garda. E logo os sobreditos Garšia Martiis e Roy de Barbeira e Gonšalvo Pereira e Fernan Pereira e Garšia Pereira e Juan Gago e Roy de Chapa e Juan de Soneira e Garcia Diaz e Juan de Mašeeira e Garšia Moscoso e Juan Garšia e Fernan Peres de Mašeeira, que presentes estavan, diseron que eles obedesšian aa dita carta de titolo do dito sennor arcobispo, con a reverencia que devian, e que eran prestes de a conplir e faser o que por ela lles era mandado e en conprindoa diseron que avian e averian por sennor dali endeante da dita frigisia e terra eno dito titolo contiuda ao dito Sueiro Gomes, e que prometian, e prometeron, de lle dar e recudir dali endeante, ou a quen seu poder ouvese, con todas las rentas e dereituras ao dito Sueiro Gomes perteecentes ẽna dita frigisia, por razon do senorio e non a outro alguno. Testigos que a esto foron presentes, Garšia de Caamano e Juan d'Oseira e Alvaro de Viana e Fernan Romeu e Aras de Leis e Vaasco da Costa, escudeiros do dito Sueiro Gomes, e outros.
E depois desto, ẽno lugar das Espigas, que he ẽna frigisia de San Mamede de Arvores, šinco dias do dito mes de fevereiro do dito ano de mill e quatrošentos e cinquoeenta e vn anos, en presenšia de mi, o dito notario, e testigos de juso escriptos, o dito Sueiro Gomes de Soutomayor feso leer e eu, o dito notario, lii por seu rogo e mandado, ante Roy das Espigas e Pero Soares e Vaasco Martii e Juan da Brevlle e Roy Gonšalves d'Arvores e Afonso do Arroo e Gonšalvo Martis e Fernan Porta e Juan Porta e Tome e Gomes de Viojo e Juan Tome e Roi da Agra e Gonšalvo da Agra e Juan de Corveira e Juan de Carves e Afonso Tome e Garšia Fogino e Pero de QuintŃa e Fernan Lourenšo e Afonso Torto e Juan da Agra, que presentes estavan, moradores ẽna dita (fol. 112 v║) friigisia de San Mamede d'Alvores, a dita carta de titolo e meršet que lle avia dado don Rodrigo de Luna, aršobispo, da dita frigisia e demas frigisias en ela contiudas e declaradas, a qual dita carta asi liuda, o dito Sueiro Gomes, diso que tomaba, e tomou, a tenenšia e posison da dita frigisia e terra ẽna dita carta de titolo e meršet contiudas e que requeria aos moradores ẽna dita frigisia, que presentes estavan, que daqui endeante o ouveren por se˝or da dita frigisia e terra e lle recudiesen a el, ou a quen seu poder ouvese con todas las rentas e outras qualesquier cousas que por razon do se˝orio ẽna dita frigisia devese e lle perteesšese de aver, e non a outro algũu. E logo, os sobreditos diseron que eles eran e estavan prestes de conplir a dita carta de titolo, segund e por la forma que o dito se˝or aršobispo por ela le mandava e en ela era contiudo e declarado, e que dali endeande, que prometian todos de aver por se˝or ẽna dita frigisia ao dito Sueiro Gomes e que lle darian e recudirian a el, ou a quen seu poder ouvese con todas las rentas e outras dereituras que el por rason do senorio da dita frigisia lle perteesšese e el devese de aver e non a outro algũu. E logo o dito Sueiro Gomes diso, que todo como pasara, que pedia a min o dito notario que llo dese asi escripto en publica forma e signado con meu signo, en maneira que fesese fe para sua guarda. Testigos que a esto fueron presentes, Gomes da Costa e Fernan de Viana e Roy Fernandes de Caama˝o, o Mošo e Juan dĺOsseira, escudeiros do dito Sueiro Gomes, e outros.
E despois desto, a porta da iglesia de San Migel de Valladares, domingo, sete dias do dito mes de fevereiro do dito ano de mill e quatrošentos e šinquoenta e hũu anos, en presenša de min, o dito notario, e dos testigos ajuso escriptos, o dito Sueiro Gomes de Soutomayor, presentou, e eu o dito notario lii, por seu rogo, ante Martin de Valadares e Fernan de Valadares e Juan de Vila de Monte e Juan de Valadares e Gonšalvo Crespo e Juan Fernandes de Crespos e Gonšalvo de Gosende e Fernan de Gosende e Gonšalvo de Lourido, e Afonso de Lourido e Franšisco de Miras e Juan Coiras e Afonso Ramos e Rui de Brion e Fernan de Lestayo, que presentes estavan a dita carta de que se arriba fas menšon, de titolo e meršet que o (fol. 113) dito senor aršobispo avia feito ao dito Sueiro Gomes da dita frigisia de San Miguel de Valadares e de outras terras e frigisias ẽno dito titolo e meršet contiudas. A qual dita carta ansi presentada e leida, o dito Sueiro Gomes diso quel tomava e tomou a tenenšia e posesion da dita frigesia e terra ẽna dita carta de titulo e meršed contiudas e requeria aos moradores da dita frigisia que dali endiante lo tubiesen e conosšiesen por senor da dita frigisia e le acudiesen e recudiesen a el, o a quien su poder oubese, con todas las rentas e outras qualesquer cousas que el por rason do senorio da dita frigisia debese de aver e lle pertenecese e no a outro algũo. E logo, os sobreditos, diseron que obedesšian aa dita carta de titolo e meršet do dito senor aršobispo con a reverenšia que devian, e que eran prestes de a conprir, e en conpridos diseron que eles dali endeante avian e averian por seu senor da dita frigisia ao dito Sueiro Gomes e que lle recudirian a el ou a quen seu poder ouvese con todas las rentas e outras quaesquer dereituras que el, por rason do senorio da dita frigisia lle perteesšese e ouviere de aver, e non a outro algũo. E o dito Sueiro Gomes diso de como lle mostrava e fasia ler a dita carta e tomaba a posesion da dita frigisia segundo dito he, que pedia, e pedeu, a min, o dito notario que asi llo dese escripto en publica forma e signado con meu signo para sua garda. Testigos que a esto foron presentes: Roy Fernandes de Caamano, o vello, e Garšia de Caamano, seu fillo, e Gomes de Costa, e Fernan Romeu e Juan dĺOseira, escudeiros.
E depois desto, en Santiago d'Arcos, nove dias do dito mes de fevereiro do dito ano de mill e quatrošentos e šinquoeenta e hũu anos, en presenša de min, o dito notario, e testigos ajuso escriptos, o dito Sueiro Gomes feso leer, e eu o dito notario lii por su rogo e mandado, aos moradores da dita frigisia que adiante son contiudos, a dita carta de titolo e meršet que lle feso o dito senor aršobispo da dita frigisia de Santiago d'Arcos e de outras frigisias ẽna dita carta contiudas e de que en elas faz menšon. E a qual dita carta ansi presentada e liuda, o dito Sueiro Gomes diso que requeria a Juan d'Arcos e Afonso Ramos e Pero de Cornes e Juan Canfro e Gonšalvo dĺOugilde e Pero de Vuiste e Gonšalvo Martis de Vilarcovo e Feman do Castrove e Gonšalvo de Figueira (fol. 113 v║) e Juan Beršas e Juan do Lago e Gonšalvo do Lago e Gonšalvo de Cornes, moradores ẽna dita frigisia, que presentes estavan, que dali endeante o touvesen por senor da dita frigisia e lle fesesen dar e recudir a el, ou a quen seu poder ouvese, con todas las rentas e outras quaesquer dereituras que el, por rason do dito senorio ouvese e lle perteesšese de aver ẽna dita frigisia. E demas, diso que si nesšesario era, que el tomava e tomou a jur e posison da dita frigisia e de todas as outras frigisias ẽna dita carta de titulo e meršet a el feyta por lo dito senor, segund que ẽna dita carta he contiudo e declarado. E de como notificava e fasia leer a dita carta aos moradores da dita frigisia e tomava a dita posison da dita frigisia, diso que pedia a min o dito notario que llo dese todo asi escripto en publica forma, e signado con o meu signo, en maneira que faša fe para sua garda. E logo os sobreditos moradores ẽna dita frigisia diseron que eles estavan e eran prestes de conprir a dita carta de titolo e meršet do dito senor aršobispo, segundo e por la via quelles por ela era mandado y en conpridoa diseron que eles prometian e prometeron de aver por senor da dita frigisia ao dito Sueiro Gomes e de lle dar e recudir a el, ou a quen seu poder ouvese, con las rentas e froitos e outras quaesquer dereituras dali endeante, que el por rason do dito senorio da dita frigisia devesen e lle perteesšese de aver e non a outro algũo. Testigos que a esto foron resentes, Fernan Romeu e Gomes d'Acosta e Martin Capelo e Afonso d'Asperante e Garšia Sobrino e outros.
E depois desto, aa porta da iglesia de San Mamed de Carnota, des dias do dito mes de fevereiro do dito ano de mill e quatrošentos e šinquoeenta e hũu ano, en presenša de min, o dito notario, e testigos de ajuso escriptos, o dito Sueiro Gomes de Soutomayor feso leer, e eu, o dito notario, lii, por seu rogo e mandado, ante Juan Fenandes de Carreyroo e Fernan de Louro e Martino, seu fillo, e Juan da CŃal de Barco e Juan Lourenšo de Carnota e Pero Franco e Fernan Casteiro e Gonšalvo de Cornito e Juan Martiz e Juan Franco e Juan de Pineiro e Roy Dosil, Fernan de Tajes e Juan do Barro e Ruy Punal e Alvaro de Loureda e Juan Fremoso e Fernan dos Valos e Vaasco de Loureda e Juan de Prol e Juan Martiz, Ruy d'Outeiro (fol. 114) Fernan de Boullo e Gonšalvo Franco e Carnota do Outeiro, todos veci˝os e moradores da dita frigisia, que presentes estavan a dita carta de titolo e meršet que o dito se˝or aršobispo avia feyto ao dito Sueiro Gomes da dita frigisia de San Mamed de Carnota e de outras frigisias ẽna dita carta de titolo e meršet contiudas, a qual dita carta leyda, o dito Sueiro Gomes, diso que el tomava e tomou o jur e posison da dita frigisia de que o dito senor lle avia feyto titolo e meršet das ditas frigisias ẽno dito titolo contiudas, e diso que pedia e requeria aos sobreditos que o ouvesen dali endeante por se- nor da dita frigisia e lle recudesen e fesesen dar e recudir con todas las rentas e outras quaesquer dereituras que el por razon do senorio da dita frigisia lle perteescesen e devese de aver en cada, hŘu ano, segundo e por la via que o dito senor arcobispo lles mandava por la dita sua carta de titolo e mercet. E logo os sobreditos diseron que eles eran e estavan prestes de conplir a dita carta do dito senor arcobispo e, en conprindoa, que eles consentian ẽna dita posison e prometian de ali endeante de aver por senor da dita frigjsia ao dito Sueiro Gomes, e que lle darian e farian dar e recudir a el ou a quen seu poder ouvese dali endeante, con todas las rentas e outras quaesquer dereituras que en cada hũu ano el ouvese de aver ena dita frigisia e moradores dela segundo e por la via que o dito senor aršobispo lles mandava ẽna dita sua carta. E o dito Sueiro Gomes, diso que de como mostrava e fasia leer a dita carta de titolo e meršet aos sobreditos moradores ẽna dita frigrisia de San Mamede de Carnota e por ventura dela tomava a posison da dita frigisia, segundo que ẽna dita carta era contiudo, diso que pedia a min, o dito notario, que llo dese asi escripto en publica forma e signado con meu signo en maneira que fesese fe para sua garda. Testigos que a esto foron presentes Ruy Fernandes de Caamano, o vello, e Gonšalvo d'Acosta, Ruy de Caamano e Aras de Leis e Juan DĺOseira e Juan dĺArcos e Afonso d'Asperante.
E depois desto, ena frigisia de Santiago de Talle, des dias do dito mes de fevereiro do dito ano de mill e quatrošentos e šinquoeenta e hũu anos, en presenša de min, o dito notario, e testigos ajuso escriptos, o dito Sueiro Gomes feso leer, e eu o dito notario lii por seu rogo e mandado ante Juan Garšia e Estebo do Casqueiro e Aparisšo e Juan d'Avalleira e Juan Garšia e Gonšalvo (fol. 114 v║) Fernandes, todos vezinos da dita frigisia, que presentes estavan, a dita carta de titolo e meršet de que de suso se faz menšon. A qual dita carta asi liuda, o dito Sueiro Gomes, diso que tomava e tomo jur e posison da dita frigisia de Santiago de Talle e de todas las outras frigisias e cada hũa delas, segund ẽna dita carta de titolo era contiudo e declarado e que pedia e requeria aos moradores ẽna dita frigisia, que presentes estavan, que dali endeante que ouvesen por senor da dita frigisia e lle acudesen e recudesen e fezesen acudir e recudir a el ou a quen seu poder ouvese con todas las rentas e outras quaesquer dereituras que el en cada hũu ano ouvese, e aja de aver ẽna dita frigisia por razon do senorio dela e non a outro algũo, segundo que ẽna dita carta de titolo e meršet he contiudo e declarado. E logo os sobreditos, que presentes estavan, diseron que ellos estavan e eran prestes dali endeante de aver por senor da dita frigisia ao dito Sueiro Gomes, e que consentian ẽna dita posison, e que prometian de lle dar e recudir a el ou a quen seu poder ouvese con as rentas e outras quaesquer dereituras que eles devesen e el oubese de aver por razon do dito senorio ẽna dita frigisia e non a outro algũo, segundo e por la via que ẽno dito titolo era contiudo e declarado. E logo o dito Sueiro Gomes, diso que de como lles mostrava e fazia leer a dita carta de titolo e resšebera a dita posison da dita frigisia e os moradores dela prometian de lle dar e recudir con la renta e dereitura e dela, que pedia a min, notario que asi llo dese sentado, escrito e signado con meu signo para sua garda. Testigos que a esto foron presentes: Rodrigo Fernandes da Costa, escudeiro e Afonso dĺAsperante, e Fernan Cabaleiro, moradores ẽno alfoz de Muros.
E depois desto, ẽno lugar de Creo, que he ẽna frigisia de Santa Marina dĺEsteiro, trese dias do dito mes de fevereiro do dito ano de mill e quatrošentos e šinquoeenta e hũu anos, o dito (folio 115) Sueiro Gomes, fezo leer, e eu, o dito notario, lin por seu mandado, a Juan Garšia e Domingo Garšia e Ruy Peres e Juan Grande, seu fillo, e Juan da Silvosa e Garšia de May e Juan Dereito (?) e Juan de Carnota e Afonso dOya e Ruy Valladares d'Oya, moradores ẽna dita frigisia, que presentes estavan, a dita carta de titolo e meršet do dito senor aršobispo de que ajuso se faz menšon. A qual dita carta asi liuda, o dito Sueiro Gomes, diso que el tomava e tomou o jur e posison da dita frigisia de Santa Marina dĺEsteiro e de todas as outras frigisias do dito alfoz de Muros e cada una delas, segund que ẽna dita carta de titolo e declarado, e que frontava e requeria aos moradores da dita frigisia, que presentes estavan, que dali endeante o ouvesen por senor das ditas frigisias, e cada hũa delas, e lle acudisen e recudisen e fizesen dar e recudir con as rentas e outras quaesquer dereituras que lle perteesšesen e el devese de aver, cada hũu ano, ẽna dita frigisia por razon do dito senorio dela, e non a outro alguo, segundo que ẽna dita carta de titolo e meršet e contiudo. E logo os sobreditos moradores na dita frigisia, que presentes estavan, diseron que eles obedesšian a dita carta de titolo do dito senor aršobispo, e que eran prestes de a conplir e, en conprindoa, diseron que eles prometian de aver por senor da dita frigisia dali endeante ao dito Sueiro Gomes, e que consentian ẽna dita posison por el tomada da dita frigisia, e lle prometian de acudir a el, ou a quen seu poder ouvese, con todas las rentas e outras quaesquer dereituras, que por razon do dito senorio da dita frigisia lle perteesšesen, e el ouvese de aver da dita frigisia e moradores dela. E o dito Sueiro Gomes, diso que de como presentava e fazia (fol. 115 v║) leer a dita carta de titolo aos moradores da dita frigisia e tomava a posison dela e os moradores dela a consentian e prometian de lle dar e recudir con todas las rentas e dereituras que en cada hũu ano, el devia de aver ẽna dita frigisia de Santa Marina dĺEsteiro, eu llo dese todo asi signado con meu signo para sua garda, e de seu dereito.
Testigos que a todo esto foron presentes Alvaro de Viana e Ruy Fernandes de Caamano, o vello, e Ruy Fernandes de Caamano, o mošo, e Gomes da Costa e Vaasco da Costa e Juan d'Oseira, escudeiros, e Martin Capelo.
E eu Juan Fernandes de Benavente, escrivano de nuestro se˝or el rey e seu notario publico ẽna sua Corte e en todos los seus regnos, e notario publico jurado do Conšello da villa de Noya e seu julgado por la Iglesia de Santiago, a todo esto que dito he, con os ditos testigos presente foy, e fize escrivir en estas seis follas de purgameo con esta en que vay meu signo e van cosidos por lo medio a maneira de libro, con correae en fin de cada plana mi˝a cifra acostumada, e aqui meu nome e signo fize en testimonio de verdade, que tal he. Juan Fernandes, notario (signum).
El qual dicho traslado de escritura yo, Jacome Garšia, escrivano del rey, nuestro se˝or y vno de los seis scrivanos del numero y Audienšia de los dos juezes hordinarios eclesißsticos y seglar, de la ciudad y arzobispado de Santiago, hize sacar del tanto que alli queda en el arquibio aršobispal, a que me refiero, segun todo ello la scripvi en estas doze ojas con esta y la firmo. y doy fe. En testirnonio de verdad.
Jacome Garšia.

9 El traslado hecho en febrero de 1451, se˝ala como fecha del documento de Don Rodrigo el 29 de diciembre de ese a˝o, pero esta fecha estß ciertamente equivocada, ya que la toma de posesiˇn de las parroquias concedidas a Suero Gˇmez de Sotomayor, en virtud de ese documento es de fecha del mes de febrero del mismo a˝o, lo que es un contrasentido. Por otra parte, y esto es mßs importante, en diciembre de 1451, don Rodrigo ya no era administrador electo de la Iglesia de Santiago, sino que ya habÝa tomado posesiˇn del arzobispado, como prelado de la misma. Electo confirmado y administrador perpetuo, lo era desde el 13 de abril de 1449, por Bula de Nicolßs V. (Cf. LËPEZ FERREIRO, Don Rodrigo de Luna, Santiago, 1884, pßgs. 6-12 y 60-62). Ver tambiÚn, Historia... Iglesia Santiago VII, 1904, p. 200.

10 La copia de 1589 se se˝ala el mes de septiembre, pero el documento de que se copia, aunque en la actualidad se encuentra en mal estado, deja leer claramente ź(di)cienbre╗.

Materias

prebenda; alcume; arquivo; audiencia; audiencia; beneficio; cabaleiro; caderno; caixa; cßmara arcebispal; capelßn; cera; codicilo; coiro; consello real; cordˇn; doazˇn; dote; escudeiro; familia; feudo; fidalgo; fillo; fisco; freguesÝa; herdanza; libro; marabedÝ; mercÚ; mercÚ; mesa arcebispal; notario apostˇlico; notario maior; oidor; padroßdego; pai; pan; pena; pergami˝o; posesiˇn; preito homenaxe; publicaciˇn; rei; requirimento; rexistro; seda; selo; se˝orÝo; terraria; testamento; tÝtulo; traslado; traslado; tributos; vasalo; xuÝz; xulgado; xurisdiciˇn; xustiza; castelo

Persoas

Vasco da Costa, escudeiro de Sueiro Gˇmez de Soutomaior; Xoßn de Oseira, escudeiro de Sueiro Gˇmez de Soutomaior; Afonso de Carranza, deßn de Santiago de Compostela; Afonso de Esperante; Afonso de Lourido; Afonso de Oia; Afonso do Arrˇ; Afonso Gonzalez de Maro˝as; Afonso Ramos; Afonso Ramos; Afonso Sßnchez de ┴vila, secretario e contador do arcebispo; Afonso TomÚ; Afonso Torto; ┴lvaro de Isorna, arcebispo de Santiago de Compostela; ┴lvaro de Loureda; ┴lvaro de Viana, escudeiro de Sueiro Gˇmez de Soutomaior; Aparicio; Ares de Leis, escudeiro; Ares de Leis, escudeiro de Sueiro Gˇmez de Soutomaior; Carnota de Outeiro; Domingos GarcÝa; Estevo do Casqueiro; Fernando Cabaleiro; Fernando Casteiro; Fernando da Igrexa; Fernando de Boullo; Fernando de Castrove; Fernando de Gosende; Fernando de Lestaio; Fernando de Louro; Fernando de Maceira; Fernando de Taxes; Fernando de Valadares; Fernando dos Valos; Fernando Lourenzo; Fernando Pereira; Fernando PÚrez; Fernando Porta; Fernando Romeu, escudeiro de Sueiro Gˇmez de Soutomaior; Francisco de Mirßs; GarcÝa de Arzugo; GarcÝa de Caama˝o, escudeiro de Sueiro Gˇmez de Soutomaior; GarcÝa de Mai; GarcÝa DÝaz; GarcÝa Foxino; GarcÝa Moscoso; GarcÝa Sobri˝o; Gavia MartÝnez; Gˇmez da Costa, escudeiro; Gˇmez de Vioxo; Gˇmez Gallardo; Gonzalo Crespo; Gonzalo da Agra; Gonzalo de Cornes; Gonzalo de Cornito; Gonzalo de Figueira; Gonzalo de Gosende; Gonzalo de Lourido; Gonzalo de Ouxilde; Gonzalo do Lago; Gonzalo Fernßndez; Gonzalo Franco; Gonzalo MartÝnez; Gonzalo MartÝnez de Vilarcorvo; Gonzalo Pereira; Gonzalo RodrÝguez; Marti˝o Capelo; Marti˝o de Valadares; Marti˝o, fillo de Fernando de Louro; Paio Gˇmez de Soutomaior, cabaleiro; Pedro de Buiste; Pedro de Castro; Pedro de Cornes; Pedro de Quintß; Pedro EstÚvez; Pedro Franco; Pedro Sußrez; Roi da Agra; Roi das Espigas; Roi de Barreira; Roi de Briˇn; Roi de Caama˝o, escudeiro; Roi de Chapa; Roi de Outeiro; Roi de Pu˝al; Roi Dosil; Roi Fernßndez da Costa, escudeiro; Roi Fernßndez de Caama˝o o mozo, escudeiro de Sueiro Gˇmez de Soutomaior; Roi Fernßndez de Caama˝o o vello, escudeiro; Roi Gonzßlez de Arbores; Roi PÚrez, pai de Xoßn Grande; Roi Valadares de Oia; Sueiro Gˇmez de Soutomaior, cabaleiro; TomÚ de Vioxo; Vasco de Loureda; Vasco de Maro˝as; Vasco MartÝnez; Xßcome GarcÝa, notario; Xßcome GarcÝa, notario; Xoßn Berzas; Xoßn Canfro; Xoßn da Agra; Xoßn da Brenlla; Xoßn da Silvosa; Xoßn de Arcos; Xoßn de Avilleira; Xoßn de Caldebarcos; Xoßn de Carnota; Xoßn de Carves; Xoßn de Coiras; Xoßn de Corveira; Xoßn de Li˝ares, crego; Xoßn de Maceira; Xoßn de Pi˝eiro; Xoßn de Prol; Xoßn de Soneira; Xoßn de Valadares; Xoßn de Vila de Monte; Xoßn Dereito; Xoßn do Barro; Xoßn do Lago; Xoßn Fermoso; Xoßn Fernßndez de Benavente, notario; Xoßn Fernßndez de Carreirˇ; Xoßn Fernßndez de Crespos; Xoßn FontefrÝa de Maro˝as; Xoßn Franco; Xoßn GarcÝa; Xoßn GarcÝa; Xoßn GarcÝa; Xoßn Grande, fillo de Roi PÚrez; Xoßn Lourenzo de Carnota; Xoßn MartÝnez; Xoßn MartÝnez; Xoßn Porta; Xoßn RodrÝguez de MedÝn, arcediago de Cendos; Xoßn Torre; Rodrigo de Luna, arcebispo electo de Santiago de Compostela

Outros

Noia, concello; Santiago de Compostela, arcebispado; Santiago de Compostela, cabido; Santiago de Compostela, arquidiocese

Lugares

Acosta; Agra; AlborÚs, San Mamede; Arcos; Arcos, Santiago; Arcugo; Arro; As Maro˝as; As Maro˝as, Santa Mari˝a; As Maro˝as, Santa Mari˝a; Asperante; Avalleira; ┴vila; Barbeira; Benavente; Caama˝o, Santa MarÝa; Caldebarcos; Camba; Carnota, San Mamede; Carnota, San Mamede; Carnota, San Mamede; Carnota, San Mamede; Castrove; Chapa; Cornes; Creo; Espigas, As; Esteiro, Santa Mari˝a; Esteiro, Santa Mari˝a; Gosende; Isorna; Leis; Leis; Leis; Leˇn, reino; Lestaio; Lobeira, torre; Loureda; Lourido; MedÝn, Santo Estevo; Muros; Muros; Nendos, arcidiagado; Noia; Ougilde; Outeiro; Oya; Pastor, San Lourenzo; Prol; QuintŃa; Rodeiro, terra, antiga xurisdiciˇn; Rodeiro, terra, antiga xurisdiciˇn; Roma; Santiago de Compostela; Santiago de Compostela, arquidiocese; Santiago de Compostela, arquidiocese; Santiago de Compostela, arquidiocese; Silvosa; Soneira; Soneira; Soutomaior; Soutomaior; Soutomaior; Soutomaior; Tal, Santiago; Tal, Santiago; Tal, Santiago; Taxes; Valadares, San Miguel; Valadares, San Miguel; Valadares, San Miguel; Valeiro; Viana; Vila do Monte; Vilacorvo; Vioxo; Vuiste