GMH/ÍNDICE A-Z

1234
1474, xullo, 28. Santa MarÝa de Vilar de Donas
O vigairo lucense, con poder do bispo, (incl˙e carta de poder: 1474-IV-14 Valladolid, CD n║ 1232), afˇralle ˇ conde de Monterrei o couto de Casadenaia e San Lourenzo de Peibßs, a condiciˇn de que deixe libre todo o que leva en Sirvißn. Deberß pagar anualmente polos beneficios de Lamela, Trastulfe, Pradedo e Santa MarÝa do Pazo oito cargas de centeo e 225 marabedÝs, mßis 200 marabedÝs polo aforado.

MADRID, AHN, Carp. 1333 C/14, perg. orix., galego, cortesß, 310 x 375 mm.

LUGO, AC. Tumbillo Nuevo, fs. 159 r.- 161 r.

CAĐIZARES: pp. 1194-1197.

Sepan quantos esta carta de foro viren como eu Gomes Garšia de Goyoso, aršediano de Dešon en a yglesia de Lugo, provisor et vicario general en a dita iglesia et obispado de Lugo por lo reverenco in Christo padre et senor don Garšia de Vaamonde, Obispo de Lugo, oydor de la Abdienšia del Rey nuestro senor et del su Consejo. Por vertude de un poder a mi dado por lo dito senor Obispo para ho a juso contiudo, do qual o thenor he este que se sigue:

segue a continuaciˇn a carta de poder: 1474-IV-14 Valladolid, (CD n║ 1232).

aforo et dou en foro a vos o senor don Sancho de Ulloa, Conde de Monterrey, por vosa vida solamente et non mays, o couto de Casa da Naya et San Lourenšo de Peybaas, que son en terra de Monterroso, con todas suas rendas et dereituras et senorio sacando as yglesias do dito couto et parte delas, que non van en este foro nen vos as podedes dar nen poer en clerigo nen clerigos, et mays con estas condišoes: que vos logo libremente leixedes et desenbargedes a o dito senor Obispo et sua yglesia et a seus subšesores para senpre jamays o seu šeleiro de Bolano, que agora lebades, que he en terra de Castroverde, con todas suas rentas et dereituras et outras cousas a el en qualquier maneyra devidas et perteesšentes, et asymeesmo todo o que vos et outro, ou outros de vosa casa, agora lebades da sua terraria de Servian, que he en os coutos de Lugo, et que dĺaqui endiante en ningun tempo que seia vos, nen outro por voso mandado, nen que con vos viva nen viver dĺaqui endiante, non ocupara nen tomara as ditas rendas et outras cousas perteesšentes a o dito šeleiro de Bolano, nen da dita terraria de Servian, nen parte delas, antes que as leixaredes libremente coller et recabdar a o dito senor Obispo ou a seu provisor, ou a aquel ou aqueles que as del arrendaren, ou por el colleren, et se algun de vosa casa ou que con vos viva, asy agora como de aqui adiante, lle quiser enbargar as ditas rentas ou senorio, asy da dita terraria como do dito šeleiro de Bolano, ou parte delas que vos que llo non consentiredes et faredes en tal guisa et maneira que a o dito senor Obispo et a aquel, ou aqueles que as por el, ou por seu provisor, ouveren de coller lles seian libres et desenbargadas, et para elo daredes todo fabor et ajuda. Et širca das partes sin cura dos benefišios sen cura de Lamela et de Trastulfe et de Peraredo et de Santa Maria do Paašo, que vos levades en a dita terraria de Servian et tenedes postos clerigos et por titolos feytos asy por Diego Vaasques, canonigo en esta iglesia, en o seu prestamo de Gomeelle, como do lišenšiado, Ruy Lopes, provisor que foy desta dita iglesia et obispado, os quaes son de presentašion do dito senor Obispo, que vos pagaredes et faredes pagar en cada hun ano por vosa vida a o dito senor Obispo et a seus subšesores, et a aquel ou aqueles que por el colleren as outras rentas da dita terraria en todo o mes de agosto, de cada hun ano, oyto cargas de šenteo medidas por medida direyta da šibdade de Lugo, et mays dosientos et veynte et šinquo maravedis de moeda vella. Et a o punto de voso finamento que as ditas partes sen cura das dita yglesias, que vos agora levades, fiquen libres et quitas et desenbargadas a o dito senor Obispo, cuias son, para que as dea et apresente en clerigos et probea delas a quen lle plasera et faša delas como lle praser como de sua cousa propia sen embargo nen contradišon de voso herdeiro ou herdeiros. Et que dedes de foro et šenso, en cada hun ano, por lo dito couto de Casa de Naya et San Lourenšo de Peybaas a o dito senor Obispo et a sua iglesia et subšesores et a quen coller suas rentas, dusentos maravedis de brancas, de que fasen duas blancas bellas o moravedi, postos en paz et en salvo en a dita šibdad de Lugo fasta dia de San Martino de nobenbre de cada ano.

Et eu o dito don Sancho de Ulloa, Conde de Monterrey, que presente estou, asy rešebo en foro de vos, o dito aršediano de Dešon et provisor do dito senor Obispo, et en seu nome por vertude do dito poder, o dito couto de Casa da Naya et San Lorenšo de Peybaas con todas las condišoes sobreditas, et prometo et dou mina fe como caballero et Conde que soou que desde oje este dito dia en diante non ocuparey, nen tomarey, nen consintirey que ningun home de qualquer estado que seia, que conmigo viba en qualquier tenpo, nen alcalde de fortolesa mina tome nen ocupe a o dito senor Obispo nen a seus fasedores et subšesores cousa alguna do senorio et rentas das ditas terrarias de Servian et šeleiro de Bolano, antes que darey todo fabor et ajuda pera que as colla et senoree o dito senor Obispo et seus subšesores, segundo arriba se conten, et se o contrario feser que por este meesmo feyto este dito foro seia en si ningun et de ningun valor; et que a o tempo de meu finamiento deixarey, et desde agora para estonše deixo, et renunšio et desenbargo a o dito senor Obispo et sua iglesia et subšesores as ditas partes dos ditos benefišios de Lamela et Trastulfe et Peraredo et Santa Maria do Paašo, que agora theno en clerigos et lebo, para que as aia et lebe o dito senor Obispo et seus subšesores, ou faša delas o que lle plasera, sen enbargo de ningun meu herdeiro, et que pagarey et farey pagar, en cada hun ano, a o dito senor Obispo et a seus fasedores et mayordomos as ditas oyto cargas de šenteo medidas por medida dereita da dita šibdade de Lugo en todo o mes de agosto de cada ano, postos en cada hun dos ditos benefišios que estan en o dito prestamo de Gomeele, et mays os ditos dosientos et viinte et šinco maravedis de moeda vella, et a alende desto que pagarey os ditos dusentos maravedis de brancas deste dito foro a o dito senor Obispo et a seus fasedores et subšesores et a o colledor de suas rentas fasta dia de San Martino de nobenbro de cada ano, et con todas las outras condišoes arriba contiudas, et que a o dito tenpo de meu finamiento que o dito couto de Casa de Naya et de San Lourenšo de Peybaas fiquen libres et quitos et desenbargados a o dito senor Obispo et sua yglesia et subšesores, cujos son, et eu desde agora para estonše llos deixo et desenbargo segundo que arriba se conten.

Et eu, o dito aršediano de Dešon, por vertude do dito poder a min dado por lo dito senor Obispo asy vos outorgo este dito foro con todas las condišoes sobreditas et con cada huna delas et non sen elas. Et eu, o dito Conde de Monterrey, que estou presente asi o rešebo. En fe do qual outorgamos delo duas cartas de foro et fe et prometemento, anbas en hun thenor, firmadas de nosos nomes et signadas et firmadas do signo et nome de Juan Lopes de San Martino, notario publico, visino da dita šibdade de Lugo, huna para vos, o dito senor Conde, et outra para o dito senor Obispo et sua yglesia et subšesores, et a carta de vos, o dito senor Conde, que seia selada con o selo do dito senor Obispo.

Que foy feyto et pasou todo o sobredito ante as portas do Moosterio de Santa Maria de Vilar de Donas desta diocesis de Lugo, a veynte et oyto dias do mes de julio, ano do nasšemento de noso senor Jhesu Christo de mill et quatrošentos et seteenta et quatro anos.

Testigos que a todo o sobredito foron presentes: Fernan Ares de Sabedra, et Alvaro de Pineyro, et Afonso Ares de Lis, escudeiros do dito senor Conde; et Gonšalo de Paramo, et Ruy do Canpo, visinos da dita šibdad de Lugo, et outros.

Et eu Juan Lopes de San Martino, escrivano de la Camara del Rey nuestro senor et seu notario publico en a sua Corte et en todos los seus reynos et senorios et de la sua Abdienšia Real de los fidalgos, et notario publico de la šibdade et obispado de Lugo por la abtoridade do senor Obispo et iglesia dese lugar, a esto que dito he en un con os ditos testigos presente foy esta carta de foro, segun por min pasou et ha outorgou outorgou (sic) o senor provisor et firmou de seu nome, por outro en mina presenšia a fis escribyr et puje aqui meu nome et signo que tal he.