GMH/ÍNDICE A-Z

95

1346, decembro, 2. Bretoña.
Cláusula do testamento de Pedro Maseda, veciño de Bretoña, pola que lega ó mosteiro de Santa Comba de Orrea varias propiedades que posuía en Seselle e Fitoiro (Bretoña).
B, perg., estendido en 1347, de 120 x 327 mm. Letra semigótica.
C, papel.
Ed.: e. cal pardo: “El monasterio de ‘Dueñas’ de Santa Comba de Orrea”, op. cit., pp. 61-62.

Iten mando ao moesteyro de santa Coonba todo o meu quinon da herdade que eu Pedro Maseda aio en Seselle por uos de Pol et por conpras et por gaanças et a minna / meatade do terreo que ias aa su a casa de Johan Peres que foy de Maria Peres do Sonmo con todo o meuo quinon do poblo que ten o dito Johan Peres et mays lle mando toda / a minna auoenga de Fitoyro. Iten lle mando mays a meatade de hun outauo da uos dos Aldretes que ias en Fitoyro que eu conprey a Mayor Eanes de Senno. / Iten que as aia todas por iur de herdade para sempre sen enbargo de min et da minna uos. Et as cartas das conpras destas herdades tennas Aluaro / Maseda meu yrmao et mandolle que as entregue ao dito moesteyro. Et esto que sobredito he lle mando por tresentos mor. que lle deuo et o mays / que val mandollo por minna alma que as donnas do dito moesteyro roguen a Deus por minna alma. Testemoyass que foron presentes para esto chamados et / rogados Vaasco Lopes do Couto Lopo Suares de Vilaymir Aluaro Maseda Diego Eanes de Sante Andre de Masma Fernan Amado de / Bretonna Gonçaluo Peres capelan de Bretonna Ares Fernandes de Bretonna Affonso de Masma Affonso Fernandes notario dese lugar de Bretonna et outros.
Este he o traslado das ditas clausulas as quaes eu Johan Eanes notario publico do bispo en Vilamayor tyrey dun codiçillo que o dito / Pedro Maseda feso por min dito notario de ueruo a ueruo ben et uerdadeyramente et contynnase enno dito codiçillo que fora feyto dous dias de desembro / Era de mill et tresentos et oytaenta et quatro annos et a petiçon do dito Lopo Suares procurador que se desia do dito moesteyro de santa Coonba et por man/dado et auctoridade de Fernan d-Aguyar alcayde da dita villa de Villamayor trasladeas aqui do dito codiçillo et original ben / et uerdadeyramente con minna mao et en este traslado subescriui et puge meu signal en testemoyo de uerdade que tal he. Feyto / este traslado en Villamayor vynte dias de janeyro Era de mill et tresentos et oytaenta et çinco annos. Testemoyas que viron / o dito codiçillo et que o oyron leer Fernan Deus alcayde Gonçaluo Yanes Johan Eanes bouçeyro Gonçaluo Moxe Johan Eanes bouseyro Lopo Fernandes / et Diego Ferreyro veçinos de Villamayor et outros. Johan Eanes notario confirma (Signo).

(Reverso):
M. iii. n. 15. Donacion de Seselle pertenescciente a santa Conba d-Orrea.