GMH/ÍNDICE A-Z

706
1369, xullo, 16. Sarria
Henrique II confírmalle ao bispo de Lugo, don Pedro, todos os privilexios, liberdades e exencións concedidos á súa catedral polos reis anteriores.

LUGO, AC, Tumbillo Nuevo, fols. 118 b) r-118 c) v, copia notarial por Gonzalo Pérez: 1370-VIII-6, e outra copia do mesmo notario: 1370-VIII-8; extr., Tumbo Nuevo, fols. 226v-227r.

CAÑIZARES: p. 1082.

PIÑEIRO: Memorias, t. IV, fol. 103 con referencia ao lib. 10, n.º 45.

SÁNCHEZ BELDA: Docs..., n.º 1168, p. 490.

Ed., MURGUIA: BRAG, Colección Diplomática, n.º LVIII.

Don Enrrique por la gracia de Deus rey de Castella, de Leon, de Toledo, de Gallisa, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, e senor de Molina por faser bien e merçed a vos don frey Pedro obispo de Lugo, confirmamosvos todas las cartas e privilegios e gracias e franquisas e libertades e boos usos e boas custumes que vos e la vuestra yglesia avedes de los reys nuestros antecesores onde nos venimos o de qualquier dellos o de otro o de otros que vos donaçiones e limosnas ayan fecho a vos e a la dicha vuestra yglesia. Et tenemos por bien e es nuestra merçed que d’aqui adelante que sean guardadas e matenidas segunt que meior e mas cumpridamiente vos fueron en tiempo del rey don Alfonso mio padre, que Dios perdone, e de los otros reys onde nos venimos. Et por esta presente carta o por el traslado della signado de scrivano publico mandamos a los nuestros adelantados de Gallisa, de Asturias e de tierra de Leon, e al merino o merinos que por nos o por ellos andudieren agora o daqui adelante en las dichas merindades o en qualquier o qualesquier dellos e a todos los otros alcaldes, jurados, juezes, justiçias, merinos, algasilles, maestros de las ordenes, priores, comendadores, subcomendadores, alcalles de los castiellos, e a todos los otros ofiçiales de todas las cibdades villas e lugares de nuestros regnos que agora son o seran daqui adelante e a qualquer o qualesquer dellos que vos guarden e fagan guardar daqui adelante las dichas cartas e privilegios e gracias e franquisas e libertades et boos usos e bonas costumbres que vos el dicho obispo de Lugo e vuestra yglesia avedes de los reys nuestros anteçesores onde nos venimos o de qualquier dellos, o de otros qualesquier donaçiones e limosnas ayam fechas como dicho es, e que vos non vayan nen pasen nen consintan ir nin pasar contra ello, nen contra parte dello por vos lo quebrantar e minguar en alguna cosa, que por esta nuestra carta prometemos como somos rey e señor de vos lo tener e guardar e cumprir segunt dicho es, e en esta carta se contien. Et demas qualquier o qualesquier de ellos por quien finco de lo asy faser cumprir, mandamos al home que esta nuestra carta mostrar, o el traslado della signado como dicho es, que vos empase que parescades ante nos doquier que nos seamos del dia que vos emplasare a quise dias so pena de seisçentos maravedis desta moneda usual a cada uno, a desir por que razon non comprides nuestro mandado. Et de como esta nuestra carta les fuer mostrada e la cunpren mandamos su la dicha pena a qualquier scrivan publico que para esto fuere llamado que de ende como la mostrar testimonio signado con su signo por que nos sepamos en como comprides nuestro mandado.

Dada en Sarria seellada con nuestro seelo da puridat en que scripvimos nuestro nome, diez e seis de jullio, era de mill quatroçentos e sete anos.

Nos el rey.

Este he o traslado da dita carta do dito noso sennor el rey don Enrrique scripta en papel et firmada de seu nome et seellada con seu seello da poridade en las spaldas, feita eno thenor sobredito, a qual eu Gonçalvo Peres notario publico de Lugo por lo bispo dese lugar vi et lei de vervo a vervo, et non era rasa nen interlinada nen en algua parte sospeita por que a sustancia da verdade podese seer mingoada, et a petiçon do onrrado sennor don frey Pedro Lopes da orden dos pregadores, por la gracia de Deus obispo de Lugo, que diso que avia mester o traslado da dita carta por rason que se temia de que se perder o original dela por fogo ou por agoa ou por outra ocasion, et por autoridade de Pedro Ferrnandes alcalde de Lugo que vio a dita carta e examinou ben et diligentemente et deu seu autoridade a o traslado e traslados que eu notario della tirase, et mandou que valuesen et fesesen fe en todo lugar ut parescesen asi como o verdadeiro original, eu notario publico aqui por minna mao trasladei a dita carta et en este traslado puge meu signal.

Feito en Lugo este traslado seis dias de agosto, era de mill et quatroçentos et oito annos.

Ts. que viron a dita carta: Pedro Afonso copero do bispo de Lugo; Roy Nunnes et Johan de Parada omes do dito alcalde, et Afonso Lopes scripvano ts. Eu Arias Peres raçoeyro et notario publico de Lugo dado por lo sennor obispo dese lugar vi et lei a dita carta do dito sennor el rey, scripta et feita eno thenor sobredito, et a rogo do dito sennor obispo et por autoridade do dito Pedro Ferrnandes alcalde, en este traslado que o dito Gonçalvo Peres notario scriviu puge meu nome et signal en testemoyo de verdade.

Feita en Lugo era et dias sobreditos. Testigos ut supra.