GMH/ÍNDICE A-Z

589
1352, agosto, 8. Lugo

Leonor Gómez, monxa do mosteiro de Chouzán, véndelles ao bispo e á igrexa de Lugo todas as súas propiedades nas Camoiras, Narla, Mera e outros lugares por 300 marabedís.

MADRID, AHN, Cód. 417 B, fol. 49v, inclúe carta de poder expedida en Chouzán: 1352- -III-13, (CD n.º 587).

Sabeam quantos esta carta virem commo eu Leonor Gomes, monia do moesteyro de Chouçan, filla que foy de Gomes Aras de Paradela et de Maria Rodrigues sua muller que foron, con outorgamento de donna Elvira Dias, abbadessa do moesteyro de Chouçan, et da priora et convento dese lugar per poder que aio da dita abbadesa et convento per huna carta feyta per Johan Vidal, notario de Temees et de Villauxe, da qual carta o tenor he este que se sigue:

Insire a continuación a carta de poder (CD n.º 587)

de boa voontade vendo a vos, o moyto onrrado padre et sennor dom frey Pedro Lopes da ordem dos preegadores por la gracia de Deus et da santa iglesia de Roma, obispo de Lugo, et a vosa iglesia et a vossos subçessores, todos los herdamentos iglesiarios et leygarios et couto et senorio que eu aio et devo aaver, assy o que eu comprey a Fernan Aras de Paradela, commo o que me a min perteesçe de meu patrimonio por parte do dito meu padre et por minna madre, ou por outra maneyra qualquer que a min perteesca, en toda terra das Camoyras, et en Narla, et en Contae, et en Goyos, et en Mera, que he este que se siguen: primeiramente en San Pedro de Narla aio eu con os de Paradella de des et seys quinoes hun et triinta soldos et huna media terça de çevada et sesaenta paes et hun casal de herdade que y avia donna Tareyia de Paradela, et das quatro quintas de des et seys quinoes hun minos a quinta de todo o casal, et avemos outra tamanna parte enno couto, et desto levo eu a dita Leonor Gomes a minna parte. Item en San Salvador das Camoyras avemos eu et estes de Paradela dous touçinos et hun cabrito et dous capoes et triinta paes çenteos et duas teeguas de çevada et tres casares de herdade et o quinon do couto que y avia donna Elvira Somoça. Et desto tenno eu a dita Leonor Gomes a quarta de todo por Fernan Aras de Paradella, et a quarta d’outra quarta por min sacado o quinon de todo que he de donna Elvira. Item enna iglesia de Turivil avemos çinquenta soldos et levo eu a dita Leonor Gomes dose soldos et medio et soo padroa da iglesia. Item enna iglesia de San Miguel de Bacorin avemos çinquenta soldos et medio et soo padroa da iglesia. Item enna iglesia de [Cantae] soo padroa dela et levo dela renda. Et esto que dito he vos vendo con todas suas rendas et dereyturas et pertenenças, entradas et seydas, et couto, et senorio, casas et arvores et formaes, a montes et a fontes, per hu quer que vaan ennos ditos lugares su os ditos signos, et con todo o iur do padroadego que eu por min et por o dito Fernan Aras aqui comprey de sua parte et eu da minna aviamos et aver deviamos de apresentar ennas ditas iglesias; et reçebo de vos o dito sennor en preço por esta vençon tresentos maravedis, d’oyto soldos cada moravedi, desta moneda que ora corre que el rey dom Affonso, que Deus perdoe, mandou faser, de que me outorgo por entrega et ben paga et a meu iur et a meu poder he passado, et renunçio a exçepçon do aver non contado nen reçebudo, et o engano da meatade do justo preço que me non possa ajudar de foro nen de lle nen de outro foro ningun que contra esta vençon seia. Et obligo min et todos mues bees, movilles et rayses, gaanados et por gaanar de vos faser a dita vençon senpre de pas, et des oie mays avede esto, que dito he, senpre en pas et en salvo vos et a vosa iglesia pus vos todo meu poderio et senorio onde seia sacado et removudo de min et de minna vos et posto en vos et enna dita vosa iglesia, et dou-vos todo meu livre et comprido poder que o possades entrar quando quiserdes et por ben teverdes, por vos ou per outro en voso nome, quando quiserdes.

Feyta a carta da vençon en Lugo, oyto dias de agosto, era de mill et tresentos et noveenta annos.

Testemoyas que foron presentes: Meen Suares, coengo de Lugo, bacheller en lees; frey Diego Lopes, doctor, frade do moesteyro de San Françisco de Lugo; frey Lopo Aras, guardiam do dito moesteyro; Lopo Lopes da Somoça, cavalleyro; Fernan Dias d’Aguiar, Roy Dias, seu yrmao; Lopo Nunes, alcayde del rey en casa de Sueyro Eanes, endeantado del rey en Gallisa; frey Iohan, conpaneyro de noso sennor obispo; Johan Aras, clerigo da Fava, ts., et outros.

Et eu Ares Eanes, notario publico de Lugo pola auctoridade do dito sennor obispo, a esto que dito he con as ditas testemoyas presente foy et a rogo das ditas partes esta carta en minna presença fis escripvir et meu signal aqui puge en testemoyo de verdade.

Materias

abadesa; adiantado; alcalde; alimentos; árbore; bacharel; beneficio; bispo; cabaleiro; cabido; cabra; capón; casas; cebada; centeo; couto; crego; criado; dereito; doutor; escritura cóengo; familia; fidalgo; filla; frade; franciscano; freguesía; gando; gardián; gran; herdanza; irmán; licenza; marabedí; medidas; mesa bispal; monxa; mosteiro; muller; nai; notario; orde de San Bieito; orde dos Irmáns Menores; padroádego; pagamento; pai; prioresa; rei; soar; soldo; touciño; tributos; venda; xenealoxía; xurisdición; bieita

Persoas

Afonso XI, rei de León e Castela; Ares Eanes, notario; Elvira Somoza; Fernando Ares de Paradela, fidalgo; Fernando Díaz de Aguiar, cabaleiro; frei Diego López, franciscano; Frei Lopo Ares, gardián de San Francisco de Lugo; Frei Xoán, dominico; Gómez Ares de Paradela, fidalgo; Lopo López da Somoza, cabaleiro; Lopo Núnez, alcalde do rei; María Rodríguez; Men Suárez, bacharel, cóengo de Lugo; Pedro López de Aguiar, bispo de Lugo; Roi Díaz de Aguiar, cabaleiro; Sueiro Eanes, adiantado en Galicia; Tareixa de Paradela; Xoán Ares, crego; Xoán Vidal, notario; Leonor Gómez, monxa

Outros

Castela, reino; Galicia, reino; Lugo, cabido; San Francisco de Lugo, convento; Santo Estevo de Chouzán, mosteiro; Lugo, bispado

Lugares

Aguiar, terra, antiga xurisdición; Bacurín, San Miguel; Camoiras, As, antiga xurisdición; Chouzán, Santo Estevo, mosteiro; Cotá, San Martiño; Gaioso, terra, antiga xurisdición; Lugo; Mera, San Pedro; Narla, San Pedro; Outeiro das Camoiras, San Salvador; Paradela, San Fiz; Roma; Somoza de Lemos, terra, antiga xurisdición; Temes, Santa María; Torible, Santa Mariña; Vilaúxe, San Salvador