GMH/ÍNDICE A-Z

128
1457

XXX (fol 36R)

-128-414


Ẽno porto de Rriãjo, XXVIJ djas do mes de nouẽbro de LVIJ anos4. Como4 eu, Afonso de Rriã/jo, morador ẽna Proua do Deã, que faço por mj e por mjñas boses, herdeyros e soçesores, / aforo para senpre jamais a vós, Juã Durã, morador en Rriãjiño, para vós e para vosa / moller, Cataljna Gonçalues, e para vosos herdeyros e soçesores, cõuẽ / a saber, hũu on/sao das herdades e cousas que se siguẽ, e sacado este honsao, do que queda / a metade, en tal maneyra que vos aforo das honse partes as seys. Primeyra/mẽte, hũa leyra d'erdade que está en Vieyro, que jas da hũa parte Pero Çitoula e da / outra Sueyro Gomes, como4 está marcada. Jtem máis, VIJ margas de herdade ẽna / agra d'Estalle, ẽna marcada que chamã a do Lonbo415, a / longo do marco de Sueyro Gomes, e do outro cabo, quatro margas do clérigo cureyro / de Rriãjo, e entesta do hũu cabo ẽna leyra d'Estalle de Sueyro Gomes, / e da outra entesta ẽno camjño que sal do Cãçelo e vay para Rrinlo. Jtem [máis]6, / a leyra d'Entre as Rribas, que entesta do hũ]u cabo ẽno tallo de Sueyro Gomes, / e do outro cabo entesta ẽno rrío que chamã das Quintaas fasta a agua, e da / parte do rrío fas XXVIJ margas, e da outra fas XVIIIJº margas. Jtem máis, o tallo / da Souereyra, que chamã da Longarela, e jas da húa parte Sueyro Gomes / cõ a leyra grande da Souereyra, e da outra parte Sueyro Gomes, cõ o cabeçeyro / de Souereyra, que tẽ Pero do Outeyro cõ o casal416 de Sueyro Gomes, e da outra / parte entesta en este tallo mesmo que tẽ Pero do Outeyro, e entesta do outro cabo / ẽna testa da leyra de Costãça Lopes, que vay feryr ẽno marco. Jtem máis, XIIIJº / margas de herdade ẽno tallo de Poçidos, e jas da hũa parte Sueyro Gomes es/contra o Castro, e da outra parte Ferrnand Seco, que foy yrmão deste tallo, e417 / topa da húa testa ẽna cortiña do Castro de Rriãgiño, e da outra testa / topa en Costança Lopes. Jtem máis, sóbrela fõte pequena de Rriãgiño, XIIIJº / margas, que entestã do hũu cabo ẽno pardjneyro, e do outro cabo entestã ẽnos / pedrouços da fonte418. Jtem máys, hũu honsao do caruallo de Lamaçaas, e / mais en este caruallo hũu quarto. Jtem máis, quatro margas ẽna cortiña da fonte, / que jas da hũa parte Sueyro Gomes cõ a cortiña de Jon Peres de Rriãgiño, / e da outra parte jas Ferrnand Seco cõ a cortiña dos Matrãos, e de hũu / cabo entesta ẽno rrego da fõte grande de Rriãgiño cõ seu perfeyto, / e entesta do outro cabo ẽna mjña cortiña das coles, que está á porta / de mjña418 casa, que foy porlos Matrãos, segundo está çercada de muro. / Jtem máis, hũa casa que está en Rriãgiño, que entesta ẽna casa / en que morou Ferrnand Martíns, e entesta do outro cabo ẽna cortiña de Ferrnand Seco, / que he dos Matraos, cõ súa cortina ẽnas espaldas escontra a traue/sja cõ súa porta que vay topar ẽna cortiña de Sueyro Gomes. Jtem / máis, os castineyros que enxertou Jon Durã desde la fonte de Mata/cãas fasta os castineyros que tẽ Fernand Seco longareses. Jtem / máis, quatro margas ẽno arroo419 do Cãçelo que entestã contra o venda/ual ẽno camjño que vay para Rriãgiño, e do outro cabo entestã ẽna / morouça que está escontra Souereyra. Das quaes sobreditas herdades e / cousas sobreditas me perteesçe de todo ello420 hũu onsao por hũa parte, e / do421 outro que queda a metade por bos dos Matrãos. E esta parte422 // que a mj así perteesçe aforo por mj e por mjñas voses, herdeyros e soçesores / por todo senpre jamays a vós, o dito Jon Durã, e para a dita vosa moller / e para vosas boses, herdeyros e sobçesores; e avédesme423 de

(36 V)

dar vós / e vosas voses a mj e aas mjas en cada hũu ano4 quatro çelemjs / de pã, medio mjllo e medio çẽteo, porla medida dereyta de Padrõ, por / el día de Sã Martino de nouẽbro de cada hũu ano4; e oblígome4 de vos/lo faser çerto e sao e desẽbargado e de nõ voslo quitar por máis / nẽ por menos, et çétera. E eu, o dito Jon Durã, que presente so, así o rreçebo para / mj e a dita mjña moller e mjñas boses, herdeyros e soçesores para senpre / ja[mais]424 e me obligo4 cõ todos meus bees e os bẽes da dita mjña moller / de vos dar e pagar en pas e en saluo e sen descõto algũu os / ditos quatro çelemjs de pã porla dita medjda ẽna maneyra que dito he, en / cada hũu ano4 por dja de Sã Martino de nouẽbro; e ha de ser a primeyra / paga por día de Sã Martino do ano4 que vén de J M CCCCº LVIIJº anos4. / E qualque(e)r de nós, partes, que o así nõ teuer, gardar, conprir e pagar425/ ẽna maneyra que sobredita he, peyte a outra parte çent floriis d'ouro / e de peso do cuño de Aragõ; do qual nós, partes, outorgamos dúas /cartas en hũu tenor4, tal a húa como4 a outra, ante o presente notario e testigos, / firmes e fortes, et çétera. /

Testigos: Pero dos Santos e Pero de Vilanustre e Jon d'Insua, moradores en Rriãjo.

 

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
6. O papel está rompido.
Despois está riscado entre Sueyro Gomes
416. O c está escrito sobre un s.
417. Despois está riscado un p.
418. Unha mancha de tinta cobre a última letra.
419. Está escrito cun pequeno trazo por riba.
420. Despois está riscado logo.
421. Despois está riscado que.
422. Na marxe inferior está escrito por outra man foro de Jon Dur.
423. Escribiu avedes de me e riscou de.
424. Está escrito ja.
425. Despois está riscado o signo tironiano e
.