GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Colección diplomática medieval do Arquivo da Catedral de Mondoñedo

52

1284, novembro, 29. Viveiro.
Mandamento de don Xoán Fernández, meiriño maior de Galicia, polo que, de conformidade cunha sentencia do adiantado maior de Galicia, don Estevo Fernández, amparou á igrexa de Mondoñedo no uso dos montes de Lieiro e San Salvador do Monte, que eran propios da devandita igrexa.
A, perg., que amosa o cordón do que pendeu o selo, de 225 x 173 mm. Letra gótica cursiva.
C, papel.

Conozuda cousa seia como ante min don Johan Fernandes merino mayor en Gallizia Lopo Diaz / razoeyro de Mendonedo et procurador de Pedro Fernandez de Cabreira coengo desse mismo \lugar/ mostrou / unas sentencias seelladas do seello de don Estaueo Fernandez endelantado mayor de Galli/zia a la sazon en que dizia que don Saluador do Monte con lo monte de Lieyro et con todos / seus terminos era de la iglesia de Mendonedo et que lo soubera por uerdade et porque algunos /omees embargauan et tomauan los decemos por forzia et embargauan los montes et las herda/des de la iglesia de don Saluador et los tallauan et destruyan sen mandado do chantres que los / tenia en prestamo de la iglesia de Mendonedo poso conto de cen mor. de la bona moneda en / todos aquellos que enna iglesia nen ennos dezemos nen en los montes feziese forcia nen torto / nen tallase nen entrasse los montes nen dellos nen da iglesia nen de suas cousas tomasse / nenguna cousa contra uoluntade do chantres que tenía aquel lugar a la sazon nen doutro qual/quer que lo teuese polla iglesia de Mendonedo desaqui endeante et pedeume este Lopo / Diaz sobredito por nome de Pedro Fernandez de Cabreyra sobredito que outorgase aquellas sen/tencias sobreditas et que poys era uerdade que aquel lugar e de la iglesia de / Mendonedo que posesse meu conto en todos aquellos que y tomassen nen forciassen nenguna cousa / nen entrassen nen tallassen ennos montes sobreditos nen di tomassen nenguna cousa sen mandado / de Pedro Fernandez de Cabreyra que lo tenia agora en aprestamo de la iglesia de Mendonedo. Et eu / entendendo que hera de dereyto outorgo aquellas sentencias daquel conto et pono y outro meu conto en cen mor. da boa moeda assi como o poso don Esteuao Fernandez et mando / que lo tengan assi et deffendo que nengun sea osado de tomar de la iglesia sobredita nen / daquellos seus montes todos nenguna cousa sen mandado de Pedro Fernandez sobredito et se algun / omme lle queser demandar alguna cousa sobr-esta razon que lo demande por sou juyz et el faza/lle conplemento de todo dereyto et esto mando su el conto sobredito. Et que esto seia certo / et non uenna en dulta doulle ende esta carta seellada con meu seello pendente. Dada en Viueiro xxviiii dias de nouenbro Era de mill et ccc et xxii annos. Lopo Eanes.

(Reverso):
M x nº 30. Dos sentencia del adelantado de Galicia por do mando que al cabildo se le buelban los bienes de Lieiro y Sant Saluador do Monte.