GMH/ÍNDICE A-Z

571
1351, xaneiro, 23. Sevilla
Fernando Ruiz de Castro, pertegueiro maior en Santiago, dóalle a Xoán Fernández de Bolaño o couto de Vilar de Ortelle.
MADRID, AHN, Carp. 1332 E/24, perg. orix., galego, gótica cursiva, 253x321 mm.

Eno nome de Deus amen. Sabam quantos esta carta viren commo eu don Fernant Roys de Castro, pertigueyro mayor de terra de Santiago, por faser bien et merçee a vos Iohan Ferrnandes de Bollanno, meu vassallo et meu mayordomo mayor, et por moyto serviçio que fisiestes a don Pedro, meu padre, que Deus perdone, et a minna madre, donna Ysabel, et por que criastes a min et me servistes muy been et perdestes moyto de aquelo que aviedes por min, et por rogo de la dita minna madre, donna Ysabel, dou-vos por iur de heredade para siempre iamas para vos, et para todos aqueles que de vos veeren et o vosso heredaren, o meu couto de Vilar d’Ortelle con todas suas dereyturas et pertenençias, et con todas las heredades que eu y ey et aver devo, con cassas, con vinnas, con chantados, con montes, con fontes, con pastos, con o senorio rayal et con a iustiçia çevil et criminal, et con todas las cousas que me y perteeçen et perteeçer deven de dereyto, que o aiades vos et todos aqueles que de vos deçendenren para senpre por iur de heredade para vender et supinorar et dar et escanbear et enelear et faser del, vos et vossos herderos et aqueles que vossa bos toveren, todas las cossas que onme puede faser de seu herdamento propio. Et des oie este dia en adeante vos meto eno iur et ena propiadade do dito coto et herdades et cousas sobreditas et meto a vos, el dito Iohan Ferrnandes, que o ayades et o pessuiades, segundo dito he, et tiro a min del et iuro a os santos avangelios, corporalmiente tangudos, que non vaa contra esta donaçion por min nen por outrem en iuysio nen fora del per nenguna rason que seia, nen por maneyra de ingretedue, et se tentar de o faser que non vala nin seia oydo sobrello ante el rey, nen ante as suas iustiçias; et demays quen quer de minna parte, ou d’outra estraya, que vos contra esta doaçon passar perga de pena veynte mill maravedis desta moneda que agora corre: os meos a vos et os meos a bos del rey, et a dita doaçion finque senpre firme et valiosa para sempre; et demays todos aqueles de meo linaie, ou d’outra parte estraya, que contra esta doaçion fueren en nenguna maneyra, aya la minna maldiçion et la de Deus todopoderoso, et demays non seian oydos sobre elo en iuysio nen en fora de iuysio.

Et por que esto seia çerto mandey-vos ende dar esta minna carta seellada con meu seelo pendente, en que escrevi meu nome; et por mayor firmedumbre mandey a Iohan Dias, escrivan publico dela muy noble çibdat de Sevilla, que la firmasse de su nombre et la signasse con su signo; otrossi mande a los escrivanos que en ella se contienen por testigos que la firmassen de sus nombres en testimonio.

Fecha la carta en la muy noble çibdat de Sevilla, veynte et tres dias de enero, era de mill et tresientos et ochenta et nueve annos.

Yo Ruy Ximenes escrivan so ts. Yo Alfonso Dias escrivan de Sevilla so ts. Fernan Ruys de Castro.

Et yo Iohan Dias, escrivan publico de la muy noble çibdat de Sevilla, fis escrivir esta carta por mandado del dicho don Ferrant Ruys et fis enella mio signo et so ts. (+).