GMH/ÍNDICE A-Z

173

1454, xuño, 21. Masma.
Posesión que tomou o Cabido da Catedral de Mondoñedo dun oitavo de Santo Andrés  de Masma, unido á Mesa Capitular por renuncia de Gonzalo Martínez Morrazo, cardeal da catedral de Santiago, e en virtude de bula do papa Nicolás V e mandamento do bispo don Afonso de Segura do 30 de outubro de 1453, que se transcribe.
A, papel, con sinatura notarial, de 295 x 280 mm. Letra cortesá.

Anno do nasçemento de noso sennor Jesucristo de mill et quatroçentos et çinquenta et quatro annos viinte et hun dias do mes de juyo dentro enna iglesia / de santo Adre de Masma da diocesis de Mondonnedo en presença de min notario et testigos juso escriptos paresçeron ende personalamente don Nunno Rodrigues de Soutelo / arçediano de Trasancos Pedro Horozco Juan Enrriques Affonso Gonçalues Gonçaluo Yanes Afonso Martines Martin Vasques Vaasco das Seixas Juan / de Sangiaao Juan Danca Rui Gonçalues canonigos Rodrigo Afonso Affonso Rodrigues Juan Yanes capelan raçoeiros enna dita iglesia de Mondonnedo Juan de Quende / sobrino do dito capelan Juan de Felgueira clerigos de coro da dita iglesia de Mondonnedo. Estes sobreditos persona canonigos et raçoeiros et o dito Gonçaluo Peres asy commo / procurador et en nome dos presentes et das outras personas et canonigos et raçoeiros absentes da dita iglesia de Mondoñedo et cabidoo dela apresentaron logo / alli et feseron leer hua carta de recudimento dada et conçesa por lo reuerendo en Christo padre et sennor don Afonso Segura por la graçia de Deus et da santa Iglesia de / Roma obispo de Mondonnedo oydor da abdiençia de noso sennor el rey referendario et do seu concello a qual era escripta en papel et firmda do nome do dito / sennor obispo et subescripta da libraçon(?) et nome do dito Pedro de Horozco canonigo enna dita iglesia notario apostoico da que o tenor de verbo a verbo he este que se sigue:
Nos don Afonso Segura por la graçia de Dios et de la santa Iglesia de Roma obispo de Mondonnedo oydor et referendario de nuestro sennor el rey et del sub consejo / fasemos saber a vos los feligreses de santo Andre de Masma et de Vilaselan et de Saldange sitas en el dicho nuestro obispado que por vertud et vigor / de vna bulla apostolica de vnion et facultad a la mesa capitular de nuestro cabildo de Mondonnedo conçesa por el muy santo padre Nicolao quinto et / a nos comentida anexamos vnimos et incorporamos a la dicha mesa capitular el vn oytauo sin cura de la dicha iglesia de santo Andre et el vn ter/çio sin cura de la dicha iglesia de santa Maria de Vilaselan et el vn terçio sin cura de la dicha iglesia de santa Migel de Saldange los quales benefiçios / sinpres agora vacaron por renuçiaçion que dellos en nuestras manos sinplemente feso Gonçaluo Martines de Morraço cardenal de la iglesia de Santiago vltimo cleri/go et poseedor que dellos fue. Por ende vos mandamos et amoestamos en bertude de santa obediençia et su pena d-escomoyon por la abttoridade / apostolica et ordinaria et coto de seisçentos mor. a cada vno de vos para la nuestra camara que vista la presente reçibades et consintades resçebir en nonbre / del dean et cabildo de la dicha iglesia et para el a la posesion real et corporal uel quasi de las dichas partes de los dichos benefiçios et de cada vno / dellos al procurador que esta carta vos mostrare en nonbre del dicho cabildo et le recudades et fagades recudir et a aquel que los oviere de leuar los / dichos benefiçios por los susodichos dean et cabildo des aqui adelante in perpetuum et no a outro alguno con todos los diesmos frutos et / derechos rentas et outras qualesquer cosas al dicho oytauo de Masma et terçio de Saldange et terçio de Vilaselan pertenesçientes en qual/quer manera segundo que recudistes al dicho Gonçaluo Martines al qual dicho procurador que fuere por parte del cabidlo mandamos et damos poder que pue/da tomar la dicha posesion et los vnos nin los otros clerigos nin leigos non fagades nin fagan ende lo contrarioo sub las dichas penas d-escomoyon et coto de los dichos seisçentos mor. Dada en la çibdade de Villamayor a treiinta dias del mes de octubre anno Domini millesimo ccccmo l terçio. Afonsus / episcopus mindoniensis. Et yo Pedro de Horozco canonigo de Mondonnedo notario apostolico por mandado del dicho sennor obispo esta carta escripui et firme de mi nonbre. Petrus de Horosco canonicus notarius apostolicus.
A qual carta asi presentada et liida logo os sobreditos persona canoigos et raçoeiros et o dito Gonçaluo Peres / procurador diseron que requerian et logo requeriron ao dito Juan de Felgueira clerigo que presente estaua que por vertud da dita carta et sub as penas en ela con/thiudas posese et apoderase realmente et con efecto aos ditos dean personas et cabildo et ao dito Gonçaluo Peres canonigo et procurador do dito / cabildo en seu nome enna posison real et coporal da dita oytaua parte sen cura de toda a dita iglesia de santo Andre de Masma asi vaca commo / dito he et segundo lle por la dita carta era mandado. Et logo o dito Iohan de Felgueira clerigo diso que obedesçia a dito libraçon asi commo a libraçon et mandado de seu / sennor obispo et en conplindo o que por ela era comiso et mandado tomou ao dito Gonçaluo Peres canoigo et procurador por la mao dos outros sobreditos / presentes yndo con el et leuoo ao altar et posolle enna mao a vestimenta cales libros canpaa et diso que por aquelles ornamentos et por los outros / da dita iglesia poyna et apoderaua et logo poso et apoderou aos ditos dean personas et cabildo en persona do dito Gonçaluo Peres seu procurador enna po/sison real et corporal da dita oytaua parte sen cura da dita iglesia de santo Andre de Masma asi vaca por los dito Gonçaluo de Morraço con todos / los desemos froytos rendas et outras eclesiasticas dereituras a ela pertesçentes. Et o dito Gonçaluo Peres procurador diso que en nome do dito cabidoo et / para el asi reçebia et reçebeu a posison da dita oytaua parte sen cura de toda a dita iglesia con todos los desemos et cousas a ela pertesçentes / Et Jacome Yanes Afonso Yanes de Santo Andre Afonso Freyre Gonçaluo Vermuus fligreses da dita iglesia que estauan presentes diseron que obedesçian / aa dita carta et eran prestes de conplir o que lles por ela era mandado. Esto foy todo enno sobredito lugar os sobreditos anno et mes et dia. Tetigos que / foron presentes os sobreditos Juan de Queende Juan de Felgueira Gil Rodrigues Payo Gonçaluo Soutelo et Diego do Casal et outros.
Et eu Pedro Fernandes clerigo da diocesis de Mondonnedo notario publico por la abttoridade apostolica a esta dita apresentaçon re/querimento et posison et a todo o al que sobredito he en vno con os sobreditos testigos presente foy et esto todo con o tras/lado da dita librason aqui ençima inserta por minna mao escriui et aqui de requerimento do dito Gonçaluo Peres procurador persona canonigos / et benefiçiados presetes puge meus nome et signal acostumado que taes son en testemoyo de verdade rogado et / requerido. Petrus Fernandi clericus notarius apostolicus (Rúbrica) (Signo).

(Reverso):
M. iiii. n. 85. Posisson do oytauo de Masma que deu Morraço ao cabildo.