GMH/ÍNDICE A-Z

167
1457

-167-

O dito Ferrnand Vjdal, jurado e pregũtado, diso que o dito moesteyro de Sã Justo avía552 hũa leyra / de herdade, que chamã a leyra da Cana4, ẽna agra de Terrío, en que ay çinco margas, / que vay de longo a longo cõ outra de Ferrnand Gomes, e que antes que este testigo e Lopo4 de / Guylleyro fesesẽ o arrendamento ao abade, lle disera que esta leyra e as553 outras de554 / yuso555 que erã do casal de Ferrnand Sordo, que he do dito mosteyro; e despois que teuerõ / o arrendamento feyto, que lle tornou a diser que erã estas leyras da bos que chama/uã María do Lameyro e que perteesçíã a el; e que despoys este testigo sacou carta / d'escomujõ en nome4 do moesteyro, e que os vedraños diserõ que estas leyras556/ erã do moesteyro e lle perteesçẽ, pero que Lopo de Aguileyro nũca lla / quiso deixar nẽ coñosçer.

Jtem mostrou máis ao dito dõ abade outra leyra / do Freixo, que está ẽna agra da Cãçela557, que entesta4 da húa parte / ẽna herdade de Martjn de Dorrõ, que he de Sã Justo, e da outra parte entesta ẽna / herdade do casal de Aldonça Munjs, que he de Sã Justo.

Jtem lle mostrarõ en esta agr[a]6, / ẽna leyra de Mourís, dúas mjllarías, que jasẽ cabo de Ferrnand Munjs.

(3V)

Jtem outra l[eyra]6 / á corredoyra, so a vjna de Rreboredo, que entesta da outra parte ẽno boque(e)jro da corredoira [e]6, / da outra parte entesta ẽna vjna Truviscal, e da parte de baixo jas Aldo[n]ça558 Munjs. //

[Estas]6 ditas quatro teẽças segundo suso estã declaradas diso559 este testigo que / as derã os vedraños por carta d'escomunjõ que el sacou por mãdamento / do abade, e diserõ e decrararõ que as tragía Ferrnand Sordo, que era / labrador do dito casal de Sã Justo, e que os vedranos que o diserõ / forã estes: Ferrnand Rromeu de Rribademar e Martjn d'Ouxo e súa moller, / Mayor Martíns, e Sancha4 Ferrnandes e Gonçaluo de Sã Viçenço e súa moller, Mariña / Ferrnandes, e Tareyia de Deyra. E que est[e]s560 testigos decrararõ que virã senpre trager estas / teẽças ao dito labrador do dito casal do dito moesteyro. Testigos que forõ presentes / quando lle mostrou e apeou as ditas leyras: Ares de Treytes e Ferrnand / Munjs e Ferrnand Rromeu e Gonçaluo Mariño de Bimyeyro e Pero Mariño, o Moço.

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
6. O papel está rompido.
552. Que o dito moesteyro de Sã Justo avía está riscado.
553. As está sobre a liña.
554. De está escrito na marxe.
555. Yuso está escrito na marxe.
556. Despois está riscado erã o / outras teẽças.
557. Despois está riscado de (espacio para unha palabra) margas.
558. Está escrito Aldoça.
559. Despois está riscado que.
560. Está escrito ests.