GMH/ÍNDICE A-Z

94

1343, outubro, 5. Ribadeo.
Convenio entre Fernán Fernández, cóengo de Astorga, procurador de don Vasco, bispo de Mondoñedo, e os veciños da vila de Ribadeo sobre as viñas, casas, prazas e chantados, esquilmos e rendas. Inclúese, ó comezo, carta de poder do mencionado bispo ó referido cóengo e outra do Cabido mindoniense a favor do seu procurador Aras Pérez.
A, perg., que conserva orificios do cordón do selo pendente, de 660 x 570 mm. Letra semigótica de notable pulcritude.
Ref.: flórez, vol. xviii, p. 177.

Sabam quantos esta carta virem commo eu Fernan Fernandes coengo de Astorga en nomme et en vos do onrrado padre et sennor don Vaasco por la graça de Deus et da santa iglesia de Roma bispo de Mendonnedo cuio procurador soo et por huna procuraçom / feyta en tal maneyra:
Sabam quantos esta carta virem commo nos don Vaasco por la graça de Deus et da santa iglesia de Roma bispo de Mendonnedo en nosso nomme et de nossa iglesia fasemos nosso certo sufficiente procurador et abondante en todo a Fernan / Fernandes coengo d-Astorga en rason dos herdamentos casas et vinnas et chantados que iasem enna villa do Burgo de Ribadeu et en seu termino que Johan Rodrigues de Medina vendeu por carta de nosso sennor el Rey a hommes boos da dita villa de Ribadeu / por rason dos regaengos que o dito sennor Rey demandou a nos et a nossa iglesia et de vna plaça que he entre a porta da dita villa de Ribadeu et o moesteyro de San Françisco do dito lugar et dos nouos foros et rendas et esquilmos deles. Et damos et outor/gamos a este dito nosso procurador todo nosso liure et conprido poder que el por nos et en nosso momme et da dita iglesia et de cada hun de nos possa faser auenença ou auenenças conposiçon ou conposiçoes quitameno ou quitamentos con lo conçello da dita villa do Burgo de / Ribadeu et con los hommes boos que os ditos herdamentos conpraron ou con cada hun deles sobre rason dos ditos herdamentos et plaça et nouos et fruytos foros et rendas et esquilmos deles ou sobre parte delo et toda auenença et conpostura et quitamento que o dito Fernan Fernandes coengo / feser en nosso nomme et da dita iglesia et de cada hun de nos en rason dos ditos herdamentos vinnas et plaça casas et chantados foros rendas et esquilmos deles ou de parte delo nos lo outorgamos et auemos et aueremos por firme et por estauel agora et a todo tenpo / asy commo se nos miismos fesessemos et a ello fossemos presentes. Outrosy damos nosso libre et conprido poder a este dito Fernan Fernandes nosso procurador que possa alçar o enterdito que y foy posto por la dita rason enna dita villa de Ribadeu. Et outrosy outorgamos et damos por firme et / valedeyro para senpre o poder que o deam et cabidoo da iglesia de Mendonnedo deron a Aras Peres nosso coengo por sua carta enna rason sobredita et quanto el feser et outorgar et tratar con los ditos conçello et conpradores et con cada hun deles por la dita procuraçon sobre rason dos ditos herdamentos et / chantados casas et plaça foros et rendas et esquimos deles ou sobre parte delo. Et obrigamos por nos et por nossos bees et da dita Iglesia d-estar et conplir et auer por firme agora et a todo tenpo o que en estas cousas sobreditas et en cada huna delas for feito ordinado tratado et açertado por los / ditos Fernan Fernandes et Aras Peres et por cada hun deles su aquellas pennas coutos et condiçoes que elles et qualquer deles feserem et tractarem por nos et por la dita iglesia et por cada hun de nos. Et por que seia çerto mandamos a Fernan Rodrigues noso notario enno couto de Sant Martinno que fesese ende / hun estrumento signado con seu signo. Et nos por mayor firmidume mandamoslo seellar con noso seello. Feyto enna claustra do moesteiro de Sant Martinio esta feyra tres dias de octubro Era de mill et cccos et oytenta et hun annos (a. 1343). Testemoyas don Johan Yanes prior do / dito moesteyro Pedro Galuan coengo de Lugo Martin Infante Johan Yanes Pedro Lobeyra coengos do dito moesteyro et outros. Et eu Fernan Rodrigues notario publico jurado dado do bispo enno couto de Sant Martino et enna marinna de Cangas presente fuy et por mandado do dito sennor obispo esta carta / en minna presença fige escriuir et puge y meu signal en testemoyo de verdade. Episcopus videns. Et liuda eu Aras Peres coengo de Mendonnedo en nomme et en uos do dito deam et do cabidoo da iglesia de Mendonnedo cuio procurador soo et de min por huna sua procuraçon feyta en tal maneyra: /
Sabiam quantos esta carta virem commo nos Johan Domingues deam et o cabidoo da iglesia de Mendonnedo fasemos et establecemos nosso certo et suffiçiente procurador et abondante en todo a Aras Peres noso conpaneyro coengo da dita iglesia en raçon dos herdamentos casas et / vinnas et chantados que iasen enna villa de Ribadeu et en seu termino que Johan Rodrigues de Medina vendeu por cartas de nosso sennor el Rey a hommes boos da dita villa do Burgo de Ribadeu por rason dos regaengos que o dito sennor Rey demandou a nos et a nossa / iglesia et dos nouos et rendas et foros et esquilmos deles et damos a este dito nosso procurador todo nosso liure et conprido poder que el por nos et en nosso nomme et seu possa faser auenença ou auenenças conposiçon ou conposiçoes et quitamento ou quitamentos con lo conçello / da dita villa do Burgo de Ribadeu et con los hommes boos que os ditos herdamentos conpraron ou con cada hun deles sobre rason dos ditos herdamentos et nouos et rendas et foros et esquimos deles ou sobre parte delles. Et toda auenença et conpostura et quitamento que o dito Aras Peres / coengo feser en nosso nomme et seu en rason dos ditos herdamentos vinnas et casas et chantados et fruytos rendas foros et esquilmos deles ou de parte deles nos lo outorgamos et auemos por firme et por estauel agora et a todo tenpo asy commo se o nos mis/mos fesessemos et a ello fossemos presentes. Et outrosy outorgamos toda auenença ou conpostura et quitamento que nosso sennor o bispo don Vasco feso con lo dito conçello et hommes boos da dita villa do Burgo de Ribadeu ou con cada hun deles por sy ou por seus procuradores / en rason dos ditos herdamentos casas vinnas et chantados et fruytos rendas foros et esquilmos deles ou de parte deles. Et obligamos por nos et por nossos bees de estar et conprir et pagar agora et a todo tenpo o que en estas cousas et en cada hua dellas for feyto et ordinnado et / tractado por lo dito sennor bispo ou por seu procurador et por lo dito Aras Peres nosso procurador et por cada hun deles et su aquellas pennas coutos et condiçoes que elles et qualquer deles feserem et outorgarem por nos et por sy et por cada hun de nos. Et que esto seia çerto et non venna en dulta man/damos ende faser esta carta por lo notario aqui subscripto et por mayor firmidume madamosla seellar de nosso seello. Feyta en Villamayor xviiiº dias de setenbro Era de mill et ccclxxxi annos (a. 1343). Testemoyas o dito deam don Ruy Peres archidiago de Viueiro Garsia Peres Françisco Eanes / et Afonso Yanes coengos do dito lugar et outros. Et eu Johan Domingues raçoeyro et notario publico da iglesia de Mendonnedo a todo esto con las ditas testemoyas presente fuy et esta carta de procuraçon enna minna presença fige escriuir et en ela puge meu signal acostumado en testemoyo de verdade / que he tal. Feyta dia Era et lugar sobreditos.
Et as ditas procuraçoes leudas nos los sobreditos Fernan Fernandes et Aras Peres coengos et procuradores sobreditos por nos et en nomme et en uos dos ditos sennor obispo et deam et cabidoo da dita iglesia de Mendonnedo et por lo poder das / ditas procuraçoes da huna parte et nos o conçello do Burgo de Ribadeu seendo juntados por pregon con nosso juys et con nossos alcaydes et procurador segundo que o auemos de huso et de costume por nos et por nossos vesinnos da outra parte sobre rason de vinnas casas foros / et plaças et chantados et possessoes et esquilmos et rendas deles que jasen enna dita villa do Burgo de Ribadeu et en seu termino que Johan Rodrigues de Medina vendeu por cartas de nosso sennor el Rey a hommes boos da dita villa de Ribadeu por quatro mill et oytocentos mor. por / rason dos regaengos que o dito sennor Rey demandou ao bispo que era a sason et ao dito deam et cabidoo da dita iglesia et do entredito que sobresta rason foy posto et da custa et danpno que sobresta rason recreçeu nos os sobreditos fasemos entre nos tal auenença et conpostura et para/mento para en senpre de nossa boa vontade sin outra premia alguna por nos et por los sobreditos et por nosas uoses et daquelles en cuio lugar o fasemos et por lo dito poder conuen a saber que nos o dito conçello de Ribadeu et Garcia Aluares Afonso Peres de Nauia et Garcia Peres Marnoto / et fillos et herdeyros de Martin Fernandes et de Fernan Peres Marnoto et de Ruy Peres d-Oue conpradores dos ditos herdamentos et bees sobreditos por partirmos contenda et escandalo et custas et por amor de auer pas et amor et concordia et asessego con los ditos sennor obispo et deam et cabidoo / et iglesia de Mendonnedo et seguyr con eles o boo deuedo que senpre ouuemos et auemos et a rogo do dito sennor bispo dimitimos et desenbargamos doy dia que esta carta he feyta endeante todas las vinnas et casas et chantados et foros et possessoes et esquilmos et / rendas deles que a nos os sobreditos Garcia Aluares et Afonso Peres de Nauia et Garcia Peres Marnoto et a fillos et herdeyros dos ditos Fernan Peres Marnoto et Martin Fernandes et Ruy Peres foron vendidos por lo dito Johan Rodrigues et por cartas do dito sennor el Rey por dita rason segunt dito he saluo a plaça / sobredita do canpo con seu herdamento que ias entre a porta da dita villa de Ribadeu et o moesteyro de Sant Francisco deste lugar. Et nos os sobreditos Fernan Fernandes et Aras Peres procuradores ia ditos en nomme et en uos dos ditos obispo et deam et cabidoo de Mendonnedo et de nos et por lo / poder sobredito que delles auemos por rason que uos os conpradores sobreditos uos quitades et partides das conpras sobreditas enna maneryra que dita he nos por esta rason conpoemos et auiimos damos et dimitimos et outorgamos en uos o dito concello do Burgo de Ribadeu por jur de herdade para en senpre / a consentimento et outorgamento dos ditos conpradores que aiades uos et uossa uos a dita plaça et herdamento do canpo con seu chantado de duas [...4] yras que y esta que se determina asy: jas da huna parte antigua del Rey et da outra parte o canpo do çimiterio da iglesia da dita villa de Ribadeu / et da hua testada herdade que foy do ospital da dita villa et antigua que vay entr-ela et a tapia do dito moesteyro et da outra antigua da carcaua da dita villa de Ribadeu que uay entr-ela et as barras que foron de Johan Afonso et de Maçia Martines. Este herdamento plaça et chantado sobredito segundo que / he determinado con todos seus jures dereytos et pertinenças uos outorgamos et damos et dimitimos et quitamos por la auenença et conpostura sobredita et por senpre commo dito he et por la rason sobredita et por dous mill mor. desta moneda del Rey don Alfonso a des dineyros o mor. que achamnos por conta / verdadeyra que ficauan por pagar dos quatro mill et oytoçentos mor. sobreditos descontados os dous mill mor. et oytoçentos mor. por los nouos et rendas et foros que uos os ditos conpradores leuastes dos herdamentos et bees sobreditos do tenpo passado ata aqui et das custas que uos os ditos conçello et / conpradores sobrditos reçebestes por esta rason os quaes dous mill mor. o dito deam et cabidoo pagaron ao dito sennor obispo por uos os ditos conpradores por rason da dita plaça do canpo et por rason que uos o dito conçello os pagastes por elles aos ditos conpladores. Et outorgamos por lo / dito poder a dita plaça a uos o dito conçello por las rasoes sobreditaset que a aiades et façades dela toda uossa uoontade para en senpre commo dito he. Et outorgamos auençon que dela foy feyta aos ditos conpladores por la dita carta do dito sennor Rey et por lo dito Johan Rodrigues et por / los ditos dous mill mor. et custas sobreditas. Et outorgamos que uos seia senpre feyta de pas a dita plaça et canpo commo he determinado por los bees do dito sennor obispo et deam et cabidoo et iglesia de Mendonnedo et de cada hun deles et quitamos et damos por liures et quitos / a uos los ditos conçello et conpladores et a cada hun de uossos vesinnos de todos los nouos et rendas et foros que auedes leuado et renderon os ditos herdamentos et bees des lo tenpo que os conplastes passado ata oy dia que esta carta he feyta et das custas et danpnos se y creçeron et / esto por los ditos dous mill et oytoçentos mor. que nos por elo quitastes et que uos o dito conçello pagastes por los ditos bispo deam et cabidoo por rason da dita plaça et canpo et das custas que uos sobrelo recreçeron. Et outrosy o dito Fernan Fernandes por lo poder sobre/dito en nomme et en uos do dito sennor obispo alço o entredito et setença ou sentenças se foy posto enna dita villa de Ribadeu ou ennos ditos conpladores ou en cada hun de sus vesinnos et ennas iglesias do dito lugar por rason da dita conpra desde o tenpo que foy posto ata agora et d-oie / este dia endeante para senpre. Et desto dyn ao capellam et clerigos da iglesia de sancta Maria de Ribadeu minna carta sobr-elo et por esta mando ao capellam et clerigos por lo poder da dita procuraçon et dou poder que cantem et façan beneficio desta iglesia ao concello sobredito et a cada / hun dos seus vesinnos et aos ditos conpradores. Et nos os conpradores sobreditos renunçiamos as cartas de conpra dos ditos herdamentos que posto que parescan en algun tenpo que non uallan saluo a conpla da dita plaça et canpo que fica ao dito conçello como dito he. Et nos os ditos / conçello et conpradores et Fernan Fernandes et Aras Peres por nos et en nomme dos sobreditos obispo et deam et cabidoo et iglesia de Mendonnedo et por lo poder das ditas procuraçoes todo esto que sobredito he asy o outorgamos teer et conplir et que seia gardado et conplido para en senpre en juyso et / fora del su penna de mil mor. da boa moneda que peyte a parte que contra esto passar en alguna maneyra aa parte que por elo esteuer et o conplir por penna de postura et de interesse. Et a penna pagada ou non pagada que esta auenença et conposiçon seia firme et ualla para senpre. Et demays nos o dito / concello outorgamos por nos et por nossos bees a faseruos senpre os ditos herdamentos de pas dos ditos conpradores su a dita penna et demays nos os ditos Fernan Fernandes et Aras Peres por nomme dos ditos obispo et deam et cabidoo et iglesia de Mendonnedo cuios procuradores somos / et de nos et por lo dito poder outorgamos que se os sobreditos ou cada hun deles ou de nos contra esto fossemos ou quesessemos yr en alguna maneyra ou en algun tenpo que os ditos bees et herdamentos et foros et plaças seian tornadas en uos os con/pladores \sobreditos/ segundo que estauan ante que esta carta fosse feyta et uos paguen a penna sobredita et seian teudos guardar et conplir todo esto que sobredito he. Et damos poder ao dito conçello et juyses et alcaldes que foren en esta villa daqui endelante que uos / defendan et anparen con eles et con los nouos deles. Et desto mandamos entre nos faser duas cartas en hun tenor et mays se cada huna das partes quiser et seelladas con seello do dito sennor obispo et deam et cabidoo et de nos o dito conçello penden/tes. Et por mayor firmidume rogamos et mandamos a Garçia Martines et a Johan Pelaes notarios publicos del Rey en esta dita villa qua as fesessem et posessem en ellas seus signaes feytas enna dita villa domigo çinco dias de octubre Era de mill et / tressentos et oytenta et hun annos. Testemoyas Johan Gatas juys Fernan Peres Duçal Aras Aras Gomes Fernandes Rodrigo Afonso et Fernan Yanes alcaldes Rodrigo Afonso d-Aelles Bartolomeu Garçia Johan Domingues Queyxada Johan Reynal Aras Gonçales Johan Deus Pedro Yanes Johan Fernandes / Bertolomeu Fernandes Garsia Peres, Diego Yanes Martin Afonso Fernan Peres Marnoto Fernan Peres Afonso Peres Rodrigo Escriuan Fernan Sidra Johan Lourenço Domingo Garsia Pedro Gonçales da Coua da Uella Johan Deus capellan de Ribadeu Johan Nauarro Johan Menen Asteiro Jacome Peres raçoeyro de Mendonnedo Pedro Peres monge de Villanoua Garçia Lopes clerigo Domingo de Pas et outros. Eu Garsia Martines notatio sobredito a esto presente fue et esta carta con lo dito Johan Pelaes notario en minna presença fis escriuir et puse / y meu sygno que tal he (Signo).
Eu Johan Pelaes notario sobredito con lo dito Garsia Martines a esto presente fuy e esta carta en minna presença fis escriuir et puge y este signo que tal he (Signo).

(Reverso):
M. x. n. 2. Avenença et conpostura entre el cabildo et el obispo de Mendonnedo et el conçello de Ribadeu commo desenbargaron ao bispo et cabidoo todas las vinas et casas et foros et rendas que foran do dito cabidoo et por carta del rey se venderan.