A busca xeográfica é un servizo en probas.
Debido á complexidade que pode ter a interpretación da toponimia e microtoponimia na documentación medieval, así como á enorme cantidade de casos, poden darse erros ou confusións na adscrición xeográfica de determinados topónimos. O servizo está restrinxido a topónimos localizados dentro da comunidade autónoma de Galicia.


GMH/XEOGRÁFICA